Prioritní témata

Cílem činnosti NIDV je zajištění úkolů ve vzdělávání, které vyplývají z priorit státní vzdělávací politiky a vedou k systematické profesní podpoře cílových skupin pedagogických pracovníků škol a školských zařízení se zvláštním zřetelem na školská zařízení pro zájmové vzdělávání a pracovníky pracujících s dětmi a mládeží ve volném čase.

V roce 2016 realizuje NIDV úkoly MŠMT v těchto prioritách:

I. Úkoly první kategorie:

 1. Společné vzdělávání
 2. Kariérní řád, vzdělávání pro kariérní řád, vzdělávání ke specializovaným činnostem
 3. Realizace Strategie digitálního vzdělávání

II. Další prioritní úkoly, např.:

 • CISKOM 6.0 – Příprava a realizace školení pro funkce v rámci maturitní zkoušky
 • Zvýšení úrovně vzdělávání v matematice
 • Podpora polytechnického vzdělávání
 • Zvýšení vzdělávání v cizích jazycích
 • Výchova k občanství
 • Bezpečnost žáků na školách a prevence šikany
 • Konzultační centra k úpravám RVP
 • Zájmové vzdělávání
 • Rozvoj nadání dětí, žáků a studentů
 • Globální rozvojové vzdělávání
 • Integrace cizinců
 • atd.

Šablony OP VVV jsou projekty zjednodušeného vykazování Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Konkrétně se jedná o výzvy č. 02_16_022 a č. 02_16_023, jejichž podrobný obsah 
naleznete zde. V rámci projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) poskytuje NIDV poradenství a konzultační podporu školám, které se chtějí do výzev zapojit. Více o projektu SRP se 
dozvíte zde. Programová nabídka NIDV pak obsahuje vzdělávací programy, které jsou přímo určeny k financování prostřednictvím finančních prostředků získaných z dotace.

Vzhledem k závažnosti matematického vzdělávání, které provází děti a žáky od předškolního věku až po maturitní zkoušku, budou v rámci tohoto rezortního projektu realizovány vzdělávací programy pro praktické využívání matematických dovedností a znalostí, např. „Rozvíjíme matematickou gramotnost pro učitele 1. a 2. stupně základních škol“, „Škola matematických dovedností“ a Matematika pro život.