O nás

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) je přímo řízená organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s celostátní garancí dalšího vzdělávání a profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně školských zařízení pro zájmové vzdělávání. Mnoholetá tradice a zkušenosti v oblasti vzdělávání a rozsáhlá síť našich metodiků, odborných garantů i externích spolupracovníků nám mimo jiné umožňuje kvalitní a celoplošnou realizaci úkolů vyplývajících ze státních priorit i rezortních projektů ministerstva školství. Pro cílové skupiny zajišťujeme komplexní nabídku vzdělávacích a konzultačních služeb, metodickou a odbornou podporu a zároveň dokážeme operativně reagovat na aktuální i specifické potřeby a požadavky škol a pedagogů v jednotlivých krajích České republiky. Garantujeme také systémovou péči o nadané či mimořádně nadané děti a mládež a cílenou podporu pedagogů pro práci se specifickými skupinami žáků, jako např. děti/žáci-cizinci či společné vzdělávání.

Významnou součástí naší činnosti je také realizace projektů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu, jejichž prostřednictvím NIDV ověřuje a zavádí inovativní prvky v systému školství a celoplošně podporuje pedagogické pracovníky při zvyšování jejich odborných i profesních kompetencí.

Národní institut pro další vzdělávání

  • je partnerem na cestě profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení a institucí působících v oblasti volného času dětí a mládeže
  • garantuje dostupnost, kvalitu a komplexnost metodické podpory a vzdělávacích a konzultačních služeb
  • vytváří platformu pro sdílení informací, názorů a zkušeností mezi veřejností, regionálním školstvím, ministerstvem školství a dalšími subjekty v oblasti vzdělávání a výchovy

 

Informace vztahující se k působnosti NIDV jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud dle tohoto zákona nejsou naplněny důvody pro odmítnutí poskytnutí informací a není-li smluvena delší lhůta, jsou informace poskytovány do 15 dnů ode dne přijetí písemné žádosti.

V souladu s § 17 si NIDV může vyhradit právo žádat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací. O konkrétní výši těchto nákladů bude žadatel informován před samotným poskytnutím informací.