Všechny aktuality

NIDV připravuje pro nové programové období projekt Strategické řízení a plánování ve školách a v územích.

Cílem projektu je zkvalitnit procesy strategického řízení a plánování ve školách a současně nastavit priority rozvoje škol tak, aby byly v souladu s místními akčními plány rozvoje vzdělávání. Aktivity projektu tak budou směřovat k propojení těchto dvou úrovní strategického plánování a k prohloubení spolupráce mezi vedením škol, zřizovateli a aktéry územního rozvoje, prioritně příjemce IPo Místní akční plány rozvoje vzdělávání.

Kvalifikační studium pro pedagogy volného času vykonávající komplexní pedagogickou činnost (kteří mají aspoň maturitu) a pro vychovatele (kteří mají aspoň VŠ nepedagogického směru)

Národní institut pro další vzdělávání Vás srdečně zve k účasti na konferenci k 700. výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Řídící orgán Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání si Vás dovolují pozvat na INFORMAČNÍ SEMINÁŘ SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OP VVV. Informační seminář je určen především pro ředitele mateřských a základních škol a pro pracovníky školských.

V návaznosti na úspěšnou spolupráci završenou vydáním publikace zaměřené na podporu vedení školy (The Art and Science of Leading a School Central5: A Central European View on Competencies for School Leaders /2013/) se NIDV zapojil do realizace dalšího projektu s významnými zahraničními univerzitami a organizacemi pro vzdělávání a profesní rozvoj učitelů. Mezi partnery jsou vysoké školy z Finska, Velké Británie a Irska i litevský Národní vzdělávací institut.

Podpisem Dohody o partnerství a spolupráci stvrdily ředitelky Národního institutu pro další vzdělávání a Štátneho pedagogického ústavu v Bratislavě Mgr. et Mgr. Helena Plitzová a Mgr. Petra Fridrichová, PhD., vůli obou institutů spolupracovat a navzájem se podporovat v těchto oblastech a činnostech:

Také v letošním roce uspořádá Národní institut pro další vzdělávání celou řadu celostátních a mezinárodních akcí, které by neměly ujít vaší pozornosti. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se již po několikáté rozhodlo podpořit některé vzdělávací aktivity NIDV prostřednictvím rezortních úkolů (projektů).

Dovolujeme si Vás pozvat na celostátní program s mezinárodní účastí Dítě v krizi. Již XVIII. ročník tohoto celostátního programu s podtitulem "Svět dětí na šachovnici života..." se uskuteční ve dnech 30. a 31. května 2016 jako tradičně ve Zlíně v kongresovém sále Interhotelu Moskva. 

V prostorách Krajského úřadu Libereckého kraje  proběhl 29. února 2016 program NIDV „Nové metody výuky o holokaustu“, zaštítěný MŠMT a Památníkem obětí a hrdinů holokaustu Yad Vashem.

Vyučujícím cizích jazyků a ostatních předmětů na základních a středních školách, kteří mají zájem o integraci cizího jazyka do odborných předmětů, by neměla ujít konference „Inspirace pro CLIL – novinky a zkušenosti z praxe“, která se uskuteční 7. dubna 2016 v Evropském domě v Praze.

V roce 2012 vyšla v rámci projektu Klíče pro život stostránková přehledná publikace o rozsáhlém výzkumu Hodnotové orientace dětí ve věku 6 až 15 let nazvaná Děti v ringu dnešního světa. Samotný výzkum probíhal v letech 2010/2011 a realizoval jej Národní institut dětí a mládeže MŠMT.Tazatelé vyzpovídali 2 238 dětí z celé České republiky, které tvořily reprezentativní vzorek. Výzkum byl zaměřen na čtyři oblasti – rodinu, školu, kamarády a volný čas – a zkoumal, jakou roli v životě dětí hrají. Cílem šetření bylo zjistit a popsat, jak děti samotné hodnotí různé oblasti života, jak se cítí v rozličných prostředích, jaké jsou jejich hodnoty a životní postoje, jak jsou se svým životem spokojeny, co od něj očekávají a čeho se obávají. Nyní, již jako součást udržitelnosti projektu Klíče pro život, vyšla v gesci NIDV elektronická verze překladu této publikace do angličtiny.

Národní institut pro další vzdělávání realizuje ve všech krajích cyklus seminářů pro vedoucí a pedagogické pracovníky základních škol, kteří mají na starost ŠVP.

Ve spolupráci s Židovským muzeem Praha proběhlo 4. dubna 2016 vyhlášení třináctého ročníku soutěže Daniel, která se zabývá tematikou holocaustu a rasismu obecně. Ceny předávali ředitelka NIDV Mgr. et Mgr. Helena Plitzová a kardinál Miloslav Vlk, který se v posledních ročnících rozhodl poskytnout tomuto projektu svou záštitu. Celou událostí provázela moderátorka Českého rozhlasu 3 Renata Klusáková.

Dovolujeme si Vás pozvat na celostátní vzdělávací program Dovednosti učitelů odborného výcviku, který se uskuteční ve dnech 22.–24. srpna 2016 v Peci pod Sněžkou.

Dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací programy NIDV zaměřené na rozvoj pohybových aktivit ve školách. Programy jsou určeny primárně pro pedagogy mateřských škol a prvního stupně základních škol. Těšíme se na Vaši účast.

Dovolujeme si Vás pozvat na akreditované vzdělávací programy NIDV zaměřené na prevenci šikany ve školách.

Celonárodní soutěž digitálních výukových objektů Domino Česká republika, kterou ve spolupráci s MŠMT, školami a partnery pořádá již šestým rokem Národní institut pro další vzdělávání, nabízí i letos pedagogům základních a středních škol příležitost nejen předvést výsledky své tvořivosti a didaktické kreativnosti při využívání digitálních technologií ve výuce, ale zároveň sdílet v této oblasti jedinečné a originální zkušenosti a nápady.

Vítězové krajských kol Soutěže v jazyce německém měli mimořádnou příležitost porovnat svoje znalosti němčiny v celostátním kole soutěže, které se konalo 11. a 18. dubna 2016 v Goethe-Institutu v Praze.

Až do 27. května 2016 se mohou zájemci o účast na Celostátním semináři vychovatelek a vychovatelů školních družin a školních klubů přihlašovat na adrese: http://seminar.nidv.cz

Aby byla dodržena jednota a kvalita výkladu právních předpisů ke společnému vzdělávání (inkluze), stanovilo MŠMT podmínku pro udělení akreditace v systému DVPP s tématy společného vzdělávání pro cílovou skupinu pedagogických pracovníků škol a školských poradenských zařízení (v souvislosti s novelou školského zákona, včetně prováděcí vyhlášky č. 27/2016 Sb.):