NIDV připravuje pro nové programové období projekt Strategické řízení a plánování ve školách a v územích.

Cílem projektu je zkvalitnit procesy strategického řízení a plánování ve školách a současně nastavit priority rozvoje škol tak, aby byly v souladu s místními akčními plány rozvoje vzdělávání. Aktivity projektu tak budou směřovat k propojení těchto dvou úrovní strategického plánování a k prohloubení spolupráce mezi vedením škol, zřizovateli a aktéry územního rozvoje, prioritně příjemce IPo Místní akční plány rozvoje vzdělávání.

Příjemcům IPo Místní akční plány rozvoje vzdělávání je v projektu plánována podpora ve formě:

 • Zřízení krajských Center podpory strategického řízení a plánování ve školách a v územích poskytujících:
  • konzultační a poradenské služby (osobně, elektronicky, telefonicky),
  • metodiky a postupy tvorby místních akčních plánů včetně vzorových dokumentů,
  • facilitační služby při jednáních aktérů v územích,
  • informační a komunikační platformu prostřednictvím on-line znalostní databáze.
 • Vzdělávání v oblastech:
  • aktuálních vzdělávacích priorit MŠMT,
  • strategických a koncepčních dokumentech vzdělávání,
  • strategického řízení a plánování,
  • tvorby MAP (praktické ukázky),
  • vedení a řízení pracovních týmů.

Pro vedení škol a pedagogické sbory plánujeme následující formy podpory:

 • Zapojení do tvorby a pilotáže systému intenzivní podpory (pro školy doporučené ČŠI) v oblastech:
  • strategického řízení a plánování,
  • pedagogického vedení,
  • vedení a řízení změny,
  • rozvoje kultury školy podporující maximální rozvoj žáka.

V rámci intenzivní podpory bude poskytováno vzdělávání, školy budou zapojeny do benchlearningové sítě pro výměnu zkušeností a dobré praxe, budou moci využívat služby mentorů, koučů a supervizorů. Se školami bude úzce spolupracovat odborný konzultant rozvoje školy. Výstupem těchto aktivit bude ověřená metodika strategického řízení a plánování a pedagogického vedení pro školy.

 • Účast na prezenčním a distančním vzdělávání pro zájemce z řad vedení škol (neváže se na doporučení ČŠI), v metodice strategického řízení a plánování ve školách.
 • Využívání služeb Center podpory v podobě:
  • Osobních individuálních konzultací,
  • Telefonického a on-line dotazování,
  • Využívání znalostní databáze.