V návaznosti na úspěšnou spolupráci završenou vydáním publikace zaměřené na podporu vedení školy (The Art and Science of Leading a School Central5: A Central European View on Competencies for School Leaders /2013/) se NIDV zapojil do realizace dalšího projektu s významnými zahraničními univerzitami a organizacemi pro vzdělávání a profesní rozvoj učitelů. Mezi partnery jsou vysoké školy z Finska, Velké Británie a Irska i litevský Národní vzdělávací institut.

Projekt podpořený z program Erasmus+ byl zahájen na konci roku 2015 s plánovaným ukončením v dubnu 2018. Cílem projektu nazvaného „European Methodological Framework for Facilitating Collaborative Learning for Teachers“ je podpořit mechanismy vzájemného profesního rozvoje mezi samotnými učiteli, stejně jako učiteli a dalšími zainteresovanými stranami z řad jiných vzdělavatelů, zástupců státní správy, samosprávy či místních nestátních organizací.

Plánovaným výstupem projektu je nastavení metodologického rámce založeného na ověřených zkušenostech, který by usnadňoval kolaborativní učení a přenos zkušeností mezi učiteli v Evropě.