V roce 2012 vyšla v rámci projektu Klíče pro život stostránková přehledná publikace o rozsáhlém výzkumu Hodnotové orientace dětí ve věku 6 až 15 let nazvaná Děti v ringu dnešního světa. Samotný výzkum probíhal v letech 2010/2011 a realizoval jej Národní institut dětí a mládeže MŠMT.Tazatelé vyzpovídali 2 238 dětí z celé České republiky, které tvořily reprezentativní vzorek. Výzkum byl zaměřen na čtyři oblasti – rodinu, školu, kamarády a volný čas – a zkoumal, jakou roli v životě dětí hrají. Cílem šetření bylo zjistit a popsat, jak děti samotné hodnotí různé oblasti života, jak se cítí v rozličných prostředích, jaké jsou jejich hodnoty a životní postoje, jak jsou se svým životem spokojeny, co od něj očekávají a čeho se obávají. Nyní, již jako součást udržitelnosti projektu Klíče pro život, vyšla v gesci NIDV elektronická verze překladu této publikace do angličtiny.

Publikace Děti v ringu dnešního světa přináší řadu zajímavých zjištění o „klíčových osobách“ života našich dětí: rodičích, učitelích a kamarádech. V té souvislosti se prochází oblastí rodiny, školy, volného času a hodnot, vzorů a životních ambic. Vycházelo se při tom z osmi v úvodu výzkumu zformulovaných hypotéz, které se všechny více či méně potvrdily:

  • Zásadní vliv společensko-ekonomického postavení rodičů a jejich vzdělání na hodnotový svět dětí, jejich organizovaný i volný čas, životní priority i celkový vztah k životu. Vliv tohoto faktoru na děti se ukázal v mnoha ohledech jako rozhodující. To odpovídá i jiným výzkumům (zejména školní úspěšností dětí PISA).
  • Proměna důležitosti klíčových hráčů dítěte s jeho věkem, včetně nárůstu vlivu internetu a dalších komunikačních nástrojů a posilování kritičnosti vůči učitelům i škole
  • Pozitivní vliv dobře tráveného volného času (včetně organizovaného v oddílech, kroužcích či klubech) na štěstí a spokojenost dětí.
  • S narůstajícím věkem roste ochota dětí přijímat morálně závadné jednání.

Některá naše zjištění – zejména co se týče času stráveného s televizí či internetem, rozvrstvení volného času, významu kamarádů a postoje ke škole – potvrdila výsledky dřívějších výzkumů. Některá další zjištění prohloubila náznaky předchozích výzkumů – například o slabším postavení otců v rámci současné české rodiny oproti matkám, které pro děti představují nejvýznamnější osobu, chybění vhodných vzorů pro děti, zvláště dospívající, všeobecně rozšířený výskyt lži nebo malý smysl pro životní hodnoty.

K zamyšlení vám nabízíme závěry, které z tohoto výzkumu učinila paní profesorka Lenka Šulová, významná česká dětská psycholožka, která nás po celou dobu této naší práce provázela jako konzultantka:

Je alarmující, že 14 % dětí neoznačilo svou maminku jako hodnou, ale zhruba to odpovídá výsledkům výzkumů, které se týkají vztahu matka-dítě v prvních letech života. Tam se hovoří asi o 20 % žen, které nedokážou být matkami, jaké jejich dítě potřebuje. Nedokážou v dítěti probudit pocit jistoty, bezpečí, být pro něj čitelným, spolehlivým člověkem. Otce nepovažuje za hodného dokonce 37 % dětí.
Rodiny s nižším vzděláním a s horším socioekonomickým statusem výrazně hůře vyzbrojí své děti do života v oblasti sebeprosazení a v rovině morální a sociální kompetence.
Cokoliv chci společně dělat se svými dětmi a v čemkoliv chci rozvíjet jejich aktivitu, musím začít v mladším školním věku nebo ještě lépe položit základy pro tyto aktivity už v předškolním věku.
Mnohem větší péči je nutné věnovat ve škole a ve volnočasových aktivitách sociálním vztahům a jejich významu. Současná společnost orientovaná především na výkon a materiální hodnoty toto skutečně velmi potřebuje.
Při posuzování chování rodičů i kamarádů se projevuje u dětí vysoká tolerance k nemorálnímu chování, což je opět alarmující výsledek.
Společnost jako celek musí více přemýšlet o ideálech a vzorech, které momentálně předkládá dětem a dospívajícím. Z tohoto hlediska nežijí naše děti vůbec v jednoduché době. Je dosti pochopitelné, že se utíkají do virtuální reality PC, TV, že hledají virtuální identitu, žijí seriálovými postavami, často ničemu nevěří a jsou skeptické, utíkají se k drogám.

Výsledky výzkumu jsou určeny odborné veřejnosti a pracovníkům, kteří se věnují dětem a mládeži ve školních družinách, školních klubech, střediscích volného času a v nestátních neziskových organizacích, obohatí však i běžné čtenáře, především rodiče současných českých dětí.