K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

V současné době stoupá význam a úloha neformálního vzdělávání (včetně zájmového), a to v rámci celoživotního učení. Projekt K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání (říjen 2012 – duben 2015) přispěl k prosazení této myšlenky, zároveň odpověděl na potřebu zvýšení zaměstnavatelnosti a konkurenceschopnosti občanů na trhu práce. Hlavním přínosem projektu bylo nastartování kvalitativních změn v nestátních neziskových organizacích a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání jako zásadního trendu pro trvale udržitelný rozvoj neformálního vzdělávání (včetně zájmového). Významným přínosem projektu byla rovněž cílená podpora zaměřená na osobnostní rozvoj a jeho plánování, včetně uznávání výsledků neformálního vzdělávání (včetně zájmového) v České republice. Projekt vycházel z definovaných cílů a akčních plánů Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže a Strategie celoživotního učení ČR.
Web projektu K2:  www.ka2.cz

Jednotlivé aktivity projektu jsou řízeny odbornými garanty, kteří jsou schopni identifikovat přednosti i problémy práce v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání a iniciovat pozitivní změny.

Jsou to:

 Aplikace nástrojů řízení kvality v neformálním vzdělávání (včetně zájmového)

Hlavním cílem této aktivity je zavedení nástrojů řízení do běžné praxe subjektů neformálního vzdělávání (včetně zájmového) a tím podpořit jejich kvalitu a zvýšit konkurenceschopnost.

On-line systém řízení kvality neformálního vzdělávání OLINA

http://olina.nidv.cz/

 

Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání (včetně zájmového)

Tato klíčová aktivita je zaměřena na osobnostní rozvoj a jeho plánování, řeší cílenou systémovou podporu uznávání výsledků neformálního vzdělávání (včetně zájmového) v České republice, a to ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Osobní kompetenční portfolio

http://www.nidv.cz/okp

Vzdělávací modul pro zájmové a neformální vzdělávání (nabídka vzdělávacích kurzů v rámci projektu K2)

http://vm.nidv.cz/

Cílovou skupinu tvoří primárně vedoucí pracovníci škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání a pracovníci nestátních neziskových organizací pracující s dětmi a mládeží, dále děti a mládež – účastníci neformálního vzdělávání (včetně zájmového), pracovníci škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání, zaměstnanci vysokých škol, vyšších odborných škol, účastníci dalšího vzdělávání, instituce poskytující další vzdělávání.

Sekundárně se projekt dotkne samotných dětí a mládeže jako účastníků zájmového a neformálního vzdělávání, pro něž budou organizace schopny připravit kvalitnější nabídku služeb.

Udržitelnost výstupů bude zajištěna jednak prostřednictvím budoucí kmenové činnosti Národního institutu pro další vzdělávání a na základě spolupráce s ČRDM (oblast spolupráce s NNO) a SP DDM ČR (oblast školských zařízení pro zájmové vzdělávání), jednak aktivní spoluprací se zaměstnavateli a vzdělavateli a jejich reprezentanty.


Řízení projektu:  

Irena Hošková, projektová manažerka

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , 731 741 943

Tomáš Machalík, supervizor

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , 733 125 963

Podrobnosti o realizaci projektu najdete na adrese www.ka2.cz.