Kariérní systém

Projekt Kariérní systém (zkráceně Kariéra) řešil dlouhodobě očekávaný kariérní systém v oblasti školství, který by umožnil učitelům a ředitelům škol celoživotní zvyšování kvality jejich práce s návazností na motivující systém odměňování podle transparentních pravidel. Zvyšování profesionality a zlepšování pracovních podmínek pedagogických pracovníků je dlouhodobě jednou z priorit MŠMT. Pro naplnění této priority bylo nutné v rámci projektu vytvořit víceúrovňové standardy pro učitele a ředitele a popsat podmínky a možnosti kariérního postupu, připravit hodnotící procesy a navrhnout institucionální a finanční zajištění celého systému. Ke spolupráci na těchto úkolech byli osloveni vedle samotných škol také další klíčoví aktéři. Hodnota projektu se výrazně zvyšuje tím, že vybrané prvky nastavovaného systému byly ověřovány přímo v praxi.
Příjemcem dotace je MŠMT, realizátorem projektu je na základě partnerské smlouvy NIDV.

Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.4a
Oblast podpory: 7.4a.1
Typ projektu: IP - národní
Příjemce: MŠMT
Partner: NIDV 
Doba realizace: 15. 03. 2012 – 31. 03. 2015

Cílová skupina:

Cílovou skupinu tvoří pedagogičtí pracovníci a vedoucí pracovníci škol, konkrétně následující kategorie: učitel MŠ, učitel ZŠ, ZUŠ, SŠ, konzervatoře, VOŠ, učitel praktického vyučování a odborného výcviku, tedy učitelé přílohy č. 1, částečně přílohy č. 2 a přílohy č. 3 vyhlášky 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Hlavní cíl:

Hlavní cíl je vypracovat kariérní systém učitelů a ředitelů škol umožňující celoživotní zvyšování kvality jejich práce s návazností na motivující systém odměňování podle transparentních pravidel.

Dílčí cíle:

 • Definovat jednotlivé kariérní stupně v návaznosti na víceúrovňový standard učitel.
 • Definovat víceúrovňový standard pro ředitele.
 • Vytvořit a ověřit obsah, rozsah a způsob ukončení vzdělávání pro každý kariérní stupeň a navržený systém pilotně ověřit.
 • Navrhnout systém hodnocení realizovaných vzdělávacích programů, včetně jeho financování.
 • Vytvořit kritéria a stanovit podmínky pro pravidelné hodnocení učitelů.
 • Vytvořit nástroj pro vedení a hodnocení profesních portfolií a navržený systém pilotně ověřit.
 • Zpracovat návrh na harmonizaci relevantních právních předpisů týkajících se profesního rozvoje tak, aby byla jasně vymezena pravidla pro všechny účastníky, stanovena práva a povinnosti učitelů v oblasti jejich profesního rozvoje a nastaveny postupy, které umožní rozeznat a odměňovat kvalitní práci učitelů a ředitelů.

Přínos projektu pro cílovou skupinu:

Hlavním přínosem pro cílovou skupinu bude samotná existence modelu kariérního systému, včetně navazujícího systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. U cílové skupiny se zvýší motivovanost k aktivní účasti na vlastní kariéře a dalším profesním rozvoji, který se přirozeně odrazí i v jejich kvalitnějším pedagogickém či manažerském výkonu.

Dále lze očekávat zvýšení kvality nabízených a realizovaných vzdělávacích programů, které se stanou součástí kariérní cesty. Poskytnutá konzultační podpora v oblasti hodnocení profesních portfolií povede u řídících pracovníků škol k rozvoji manažerských kompetencí, u učitelů zvýší schopnost vlastní sebereflexe. Pracovníkům zařízení pro DVPP budou poskytnuty informace o tom, jaká kvalita služeb a za jakých podmínek se od nich očekává.

Projekt svým zaměřením naplňuje prokazatelný veřejný zájem.

Klíčové aktivity projektu:

KA 01: Kariérní systém

Připravit kariérní systém vycházející ze schválené Koncepce nového kariérního systému učitelů, který bude motivovat učitele a ředitele škol k dalšímu profesnímu rozvoji a kvalitní pedagogické práci a umožní jim volbu různých kariérních cest a postupů. Kariéra učitele bude prioritně založena na zvyšování profesních kompetencí, to je vědomostí, dovedností, postojů a hodnot učitele.

KA 02: Systém vzdělávání

Vytvořit systém vzájemně provázaných modulových vzdělávacích programů. Vytvořené vzdělávací programy následně ověřit v praxi. Navrhnout systém kritérií, indikátorů a evaluačních nástrojů pro hodnocení kvality vzdělávacích programů uskutečňovaných v souvislosti s kariérním systémem.

KA 03: Profesní portfolio

Cílem je vytvořit a ověřit systém vedení profesních portfolií jako základu pro hodnocení kvality práce učitele. Portfolia budou sloužit k evidenci a doložení absolvovaných vzdělávacích programů v rámci DVPP, dalších forem podpory (např. koučinku, mentoringu, supervize, konzultací), údajů o samostudiu, vlastní praxi, zavádění nově získaných poznatků do praxe, hodnocení, sebehodnocení, k identifikaci vzdělávacích potřeb aj.

Portfolio se stane podkladem pro postup v kariéře (vedení portfolia bude povinnou vstupní podmínkou pro možný postup do kariérních stupňů 3a4), nepovinné bude pro nižší stupně.

Portfolio bude vytvořeno v součinnosti s výstupy předchozích projektů (Metodika II, Cesta ke kvalitě, Šance).

Výstupy projektu:

Výstup klíčové aktivity 1: Výstupy vykazované jako monitorovací indikátory projektu:

kód MI 06.43.20

Kariérní systém pro učitele a pro ředitele (1 dokument):

 • víceúrovňový standard pro učitele v návaznosti na výstupy projektu Q-RAM
 • víceúrovňový standard pro ředitele
 • stanovení cílů pro jednotlivé kariérní stupně a pozice
 • návrh rámcového obsahu, rozsahu a způsobu ukončení vzdělávání potřebného k dosažení kariérních stupňů a pozic - kariérní systém pro učitele
 • kariérní systém pro ředitele
 • metodika hodnocení práce ředitele
 • stanovení profilu absolventa pro vzdělávací programy na podporu dosažení kariérních stupňů
 • vytvoření návrhu modulů, které vedou k naplnění definovaného profilu absolventa - stanovení standardů vzdělávacích programů
 • kritéria a metodika pro uznávání již absolvovaného DVPP, doktorandského studia, dosavadní pedagogické praxe
 • stanovení požadavků na hodnotitele pro atestace a popis odborných a organizačních požadavků na zajištění atestací

kód MI 06.43.11

Stanovení a popis nových specializovaných činností, zpracování standardu vzdělávání v rámci DVPP (obsah,

rozsah a způsob ukončení) - 1 dokument

Návrh institucionálního zajištění vzdělávání uskutečňovaného v souvislosti s kariérním systémem - 1 dokument

Podklady pro návrh legislativních změn a finančních opatření - 1 dokument

Následující výstupy nejsou vykazovány jako monitorovací indikátory:

Vytištěná finální verze kariérního systému - náklad 5000ks

Závěrečná konference prezentující výstupy KA1, 2, 3

Výstup klíčové aktivity 2: Výstupy vykazované jako monitorovací indikátory projektu:

kód MI 06.43.11

Kritéria hodnocení vzdělávacích programů DVPP uskutečňovaných v souvislosti s kariérním systémem, podklady

pro inovaci udělování akreditací - 1 dokument

Návrh finančního zabezpečení prováděných hodnocení realizovaných programů - 1 dokument

Kritéria pro výběr hodnotitelů, popř. návrh na zapojení subjektů, které budou v budoucnu hodnocení provádět - 1

dokument

Modulové vzdělávací programy vedoucí k dosažení úrovně standardu definovaného pro jednotlivé stupně

kariérního systému - 5 programů

kód MI 07.41.20

Vyškolený tým hodnotitelů pro udělování atestací - 50 osob.

Následující výstupy nejsou vykazovány jako monitorovací indikátory projektu.

Pilotáž modelových vzdělávacích programů, resp. absolventi pilotních vzdělávacích programů v počtu 250 osob (učitelé, ředitelé).

Výstup klíčové aktivity 3: Výstupy vykazované jako monitorovací indikátory projektu:

kód MI 06.43.11

Vzdělávací program pro konzultanty profesních portfolií - 1 program

Metodika pro učitele k vedení vlastních profesních portfolií - 1 dokument

Metodika pro ředitele k hodnocení profesních portfolií učitelů - 1 dokument

kód MI 07.41.20

Vyškolený tým konzultantů pro vedení a hodnocení profesních portfolií - 50 osob

Autoři vzdělávacího programu pro konzultanty profesních portfolií - 2 osoby

Lektoři vzdělávacího programu pro konzultanty profesních portfolií - 2 osoby

Následující výstupy nejsou vykazovány jako monitorovací indikátory:

Vytvořený formát profesního portfolia - 1ks

Ověřený systém vedení profesních portfolií v praxi 100 škol, resp. 100 ředitelů a 300 učitelů