Projektový manažer 250+

Projekt byl zaměřen na vzdělávání řídicích pracovníků ve školství, kteří již působili v pozici projektových manažerů a potřebují profesionální a komplexní podporu. Východiskem pro aktivity projektu byl kompetenční profil projektového manažera ve školství. Na jeho základě si zájemci mohli zjistit osobní kompetenční profil a s jeho pomocí orientovat svůj profesní rozvoj správným směrem. Podstatou projektu bylo modulové vzdělávání založené na moderní formě učení, tzv. blended-learning. Mimo jiné projektoví manažeři mohli požádat o věcný audit projektu, osobní koučink nebo elektronické poradenství. Účastníci projektu měli příležitost získat certifikát s mezinárodní platností (IPMA), v neposlední řadě byl zpracován návrh standardu studia pro pozici projektový manažer. Více o projektu na www.projektmanazer.cz

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a ŠZ
Typ projektu: IP ostatní
Žadatel: Národní institut pro další vzdělávání
Finanční objem projektu: 10 945 648,44,- Kč
Časový harmonogram: 1. 4. 2010 – 31. 3. 2012
Cílová skupina: vedoucí pracovníci všech druhů škol a školských zařízení (projektoví manažeři) Základním cílem projektu je vytvořit a pilotně ověřit systém rozvoje kompetencí projektových manažerů v oblasti projektového řízení ve školství.

Dílčími cíli jsou:

Nastavit kompetenční profil projektového manažera a metodiky jeho ověřování v návaznosti na zpracování osobního plánu rozvoje.Prostřednictvím vzdělávání posílit rozvoj klíčových kompetencí řídících pracovníků škol v oblasti projektového řízení.Zpracovat a ověřit metodické a studijní texty.Podpořit vzájemné sdílení zkušeností mezi absolventy vzdělávacích aktivit projektu.Navrhnout standard studia k výkonu specializované činnosti pro pozici projektový manažer ve škole.Absolventům vzdělávání umožnit složení zkoušky k získání certifikátu projektového manažera s mezinárodní platností podle standardu IPMA.Umožnit projektovým manažerům, resp. školám konzultovat vlastní projekty s odborníky.Poskytnout projektovým manažerům podporu formou osobního koučinku.Nabídnout školám snadno dostupný zdroj informací k projektovému řízení.Motivovat školy k efektivnějšímu využívání vícezdrojového financování.

Klíčové aktivity projektu

 1. Kompetenční profil projektového manažera. Tato vstupní aktivita v sobě zahrnuje nastavení profilu projektového manažera, zpracování metodiky ověřování aktuální rovně kompetencí jednotlivců a metodiky pro zpracování osobních plánů rozvoje.
 2. Komplexní vzdělávání projektového manažera. Systém vzdělávání je koncipován jako cyklus 8 volitelných modulů, které tvoří komplexní vzdělávací program v rozsahu 250 hodin. Forma studia je tzv. blended-learning (prezenční a distanční vzdělávání). Součástí aktivity jsou osobní konzultace účastníkům vzdělávání na téma k absolvovanému modulu.
 3. Individuální podpora projektového manažera. V rámci Podpory bude nabízeno následující: elektronické poradenství, e-Zpravodaje, osobní koučinky, informace prostřednictvím portálu www.projektmanazer.cz.
 4. Standard projektového manažera. Výstupem této aktivity je vytvoření návrhu standardu pro studium k výkonu specializovaných činností podle vyhlášky č. 317/2005 Projektový manažer v rozsahu 250 vyučovacích hodin.
 5. Certifikace projektového manažera. Zájemcům bude nabídnuta možnost certifikace podle IPMA, úroveň D: Certifikovaný projektový praktikant. V rámci této aktivity je plánována závěrečná konference a sborník projektu.

Výstupy projektu

 • Kompetenční profil PM ve školství
 • Ověřené 250hodinové modulové vzdělávání PM
 • Metodika věcného auditu projektu
 • Ověřený systém individuální podpory (poradenství, koučink)
 • Portál www.projektmanazer.cz
 • Standard pro studium k výkonu specializované činnosti PM
 • Certifikovaní PM

Přínos projektu pro cílovou skupinu

U řídících pracovníků (projektových manažerů) budou komplexně rozvíjeny klíčové kompetence v oblasti projektového řízení. Jedná se zejména o strategické řízení organizace, řízení změn, útvarové a procesní řízení, řízení kvality, řízení lidských zdrojů, rizika, tzv. měkké dovednosti (soft skills), IT podporu v projektovém řízení aj. Cílové skupině budou nabízeny specificky zaměřené vzdělávací moduly na základě ověření kompetenčního profilu jednotlivců a zpracování osobního plánu rozvoje. Stejná doporučení může zájemce využít i pro získání individuální podpory formou osobního koučinku nebo poradenství. Absolventům celého vzdělávacího programu bude nabídnuta možnost přípravy k certifikaci projektového manažera podle IPMA, včetně složení potřebné zkoušky.

Celkem bude projektem přímo podpořeno 990 osob, nepřímo celá pedagogická veřejnost.

Sekundárně cílová skupina získá zkušenost s e-learningovou formou vzdělávání, což může pozitivně ovlivnit zavádění tohoto způsobu výuky i do vlastních škol. E-learning je vhodný mimo jiné i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pro dlouhodobě nemocné, pro tvorbu individuálních vzdělávacích plánů, pro žáky, kteří plní povinnou školní docházku v cizině nebo se může stát výhodnou formou pro vzdělávání vlastních pracovníků školy.

Projektový tým:

Mgr. Lucie Holacká 
Hlavní manažerka projektu 
Tel.: 377 473 606 
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PhDr. Ladislava Šlajchová, Ph.D. 
Manažerka projektu 
Tel.: 377 473 607 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jitka Quadratova 
Asistentka projektu – příjem přihlášek 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Ověření aktuální úrovně kompetencí PM ve školství a zpracování osobního plánu rozvoje PM
Touto vstupní aktivitou si řídicí pracovníci škol v roli projektových manažerů budou moci individuálně ověřit svoji aktuální úroveň kompetencí (schopnosti, znalosti, dovednosti) potřebných k efektivnímu řízení projektu. Na tomto základě se budou sami aktivně podílet na zpracování osobního plánu rozvoje a jeho následné realizaci. 
Metodika ověřování vychází z mezinárodního kompetenčního standardu International Project Management Association IPMA (www.ipma.cz) ve verzi 3 (IPMA Competence Baseline 3), který definuje celkem 46 kompetencí projektového manažera ve třech skupinách – technických, behaviorálních a kontextových elementech kompetencí. 
Absolventům ověřování kompetenčního profilu projektového manažera bude na základě výsledků doporučena účast na konkrétních aktivitách projektu PM 250+ směřujících k jejich další profesionalizaci.

Realizace aktivity: 22. 11. 2010 – 31. 1. 2011

V případě zájmu klikněte na adresu www.nidv.projevypk.cz (prvních 100 čeká zajímavý bonus). Počet je omezený.

Vzdělávání v oblasti projektového řízení
Jedná se o komplexní vzdělávání, které je koncipováno jako cyklus 8 modulů (úvodní modul A je povinný, B-H jsou volitelné) s časovou dotací 250 hodin. Forma studia je tzv. blended-learning, tj. kombinace prezenčního a distančního studia. Zájemce si sám volí vzdělávací moduly B - H (nejlépe na základě vlastní aktuální úrovně kompetencí – viz výše). Přehled jednotlivých vzdělávacích modulů:

A Role projektového řízení ve vzdělávací politice ČR (povinný modul, pouze e-learning)
B Strategické řízení organizace
C Řízení změn
D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení
E Finance a finanční nástroje
F Řízení lidských zdrojů
G Řízení kvality, kontroling, rizika
H Měkké dovednosti (soft skills)

Po absolvování modulu bude absolventům poskytována zpětná vazba k profesnímu růstu, jako bonus získají osobní konzultaci na téma absolvovaného modulu.

Realizace aktivity: 1. 2. 2011 – 31. 12. 2011

Vzdělávací program vyberete následujícím způsobem: vzdělávací oblast „19 – Projektový manažer 250+“, krajské pracoviště „Plzeň“, období „1. pol. 2011“. 
Doporučujeme před přihlášením do určitých vzdělávacích modulů zjistit si vlastní profil kompetencí v oblasti projektového řízení, který Vám ukáže Vaše silné a slabé stránky na poli projektového řízení (viz výše).

Věcný audit projektu
Na základě zpracované metodiky realizují projektoví manažeři věcný audit projektu buď mezi sebou navzájem, nebo sami sobě. Jedná se o nezávislý, profesionální a detailní rozbor postupů, systémů a rizikových oblastí, které mohou snižovat úspěšnost projektu. Věcný audit si klade za cíl přezkoumat a vyhodnotit současný stav realizace projektu, zjistit míru shody se stanovenými interními kritérii úspěšnosti projektu a identifikovat příležitosti ke zlepšení. Pro cílovou skupinu přináší nezávislé a přehledné shrnutí stavu projektu, a tím zvyšuje efektivitu celého projektu.

Realizace aktivity: 1. 4. 2011 – 31. 12. 2011

Předběžnou přihlášku s uvedením jména a adresy školy prosím pošlete na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Informace z oblasti projektového řízení prostřednictvím e-Zpravodaje a portálu
Cílem e-Zpravodaje je komplexní informovanost projektových manažerů o novinkách ve světě projektového řízení, zájemci jej budou dostávat přímo do svých e-mailových schránek. Pro elektronickou formu podpory bude využíván portál www.projektmanazer.cz

Realizace aktivity: 1. 1. 2011 – 31. 3. 2012

Elektronické poradenství
Prostřednictvím e-Poradenství získají zájemci konkrétní pomoc při realizaci vlastních projektů. Jde o efektivní způsob pomoci, kdy se nezávislý odborník vyjadřuje k určité nesrovnalosti/problému v oblasti projektového řízení. Potenciální zájemci budou předem seznámeni s podmínkami a pravidly využití této služby. Pro elektronickou formu podpory bude využíván portál www.projektmanazer.cz

Realizace aktivity: 1. 1. 2011 – 31. 3. 2012

O elektronické poradenství bude možné požádat prostřednictvím portálu www.projektmanazer.cz

Osobní koučink PM
Jedná se o vysoce specializovanou podporu rozvoje lidí. Projektovému manažerovi bude za přesně stanovených podmínek přiřazen osobní kouč, který koučovaného odborně povede od reflexe aktuální situace k dalšímu konkrétnímu postupu za stanovenými cíli.

Realizace aktivity: 1. 2. 2011 – 31. 1. 2012

Předběžnou přihlášku s uvedením jména a adresy školy prosím pošlete na e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Příprava na certifikaci PM podle IPMA, včetně samotné certifikace podle IPMA
Podmínku účasti je absolvování Kompetenčního profilu (viz výše), dále absolvování min. 1 vzdělávacího modulu, nebo věcného auditu. Proces certifikace je zaměřený na posouzení způsobilosti kandidátů řídit projekty, programy a portfolia a na ověření aplikovat kompetence projektového řízení v příslušném kontextu. Certifikační systém IPMA rozeznává 4 certifikační stupně, z nichž v rámci projektu bude ověřována úroveň D Certifikovaný projektový praktikant (Level D, Certified Project Management Associate). Kandidát prokazuje výhradně teoretické znalosti 46 kompetencí projektového řízení tak, jak je definuje Národní standard kompetencí projektového řízení – viz www.ipma.cz. Certifikační proces v sobě mimo jiné zahrnuje podmínku povinného vzdělávání min. v délce 30 hodin, profesní životopis a sebehodnoticí test, následuje písemná zkouška. Její splnění je podmíněno získáním min. 60 % ze tří oblastí stanovených kompetencí (technické, behaviorální, kontextové). 
Projekt umožní samotnou certifikaci 50 zájemcům, kteří budou objektivně vykazovat největší připravenost. Slavnostní vyřazení certifikovaných manažerů bude součástí celostátní konference projektu PM 250+.

Realizace aktivity: 1. 11. 2011 – 31. 1. 2012

Přihlásit se bude možné až od 1. 9. 2011.