Profesní rozvoj pedagogů předškolního vzdělávání

Projekt byl zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků předškolního vzdělávání v Karlovarském kraji prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Projekt přispěl ke zvýšení kvality počátečního vzdělávání a podpořil profesní rozvoj pedagogů předškolního vzdělávání, a to prostřednictvím 4 klíčových aktivit. Klíčová aktivita 1 nabídla pedagogům předškolního vzdělávání vzdělávací programy na podporu využívání ICT při přípravě na výchovně vzdělávací proces v MŠ. Klíčová aktivita 2 nabídla vzdělávací programy zaměřené na osobnostní rozvoj pedagoga předškolního vzdělávání. Klíčová aktivita 3 byla zaměřena na rozšíření znalostí a kompetencí v oblasti psychologie a výchovy dítěte. Klíčová aktivita 4 přinesla vzdělávací programy podporující aktivní formy učení: zážitkovou pedagogiku a podporu přírodovědné gramotnosti a výchovy ke vztahu k přírodě a životnímu prostředí.  

Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.1
Oblast podpory: 7.1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Typ projektu: Grantový projekt
Příjemce: Národní institut pro další vzdělávání/zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Partner: Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum/partner bez finanční účasti
Doba realizace: 21 měsíců, 1. 12. 2012 – 31. 8. 2014
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci předškolního vzdělávání

Hlavní cíl: Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality počátečního vzdělávání v souladu s probíhající kurikulární reformou, a to prostřednictvím podpory pedagogů předškolního vzdělávání – podpory profesního rozvoje a zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků předškolního vzdělávání. 

Dílčí cíle:

 • poskytnout účastníkům možnost zvýšit svou dovednost využívat ICT ve své práci pedagoga předškolního vzdělávání
 • zvýšit osobnostně – sociální kompetence pedagogů
 • prohloubit odborné znalosti pedagogických pracovníků předškolního vzdělávání v oblasti psychologie a výchovy dítěte
 • podpořit pedagogy předškolního vzdělávání po stránce metodické – zážitková pedagogika v MŠ
 • vytvořit Metodickou příručku pro pedagogy předškolního vzdělávání – soubor her a činností (zážitková pedagogika)
 • využít různé metody a formy vzdělávání dospělých, a tím zatraktivnit další průběžné vzdělávání pedagogů předškolního vzdělávání

Přínos projektu pro cílovou skupinu: Projekt umožní pedagogickým pracovníkům předškolního vzdělávání zvýšit své profesní kompetence, přispěje k jejich profesnímu a odbornému růstu a zkvalitnění jejich práce. Účastníci získají nebo prohloubí své dovednosti k využívání ICT jako nástroje pro svou práci – např. pro evaluaci pedagogické činnosti, tvorbě dokumentů, prezentaci školy, získají nástroje (náměty) ke svému osobnostnímu rozvoji (sebepoznání, sebeřízení), prohloubí své odborné znalosti v oblasti psychologie a výchovy dítěte a seznámí se s moderními poznatky ve svém oboru, osvojí si metody a postupy zážitkové pedagogiky a možnosti využití přírody ve výuce a vedení dětí a získají metodickou příručku pro svou další práci s dětmi. Dále naváží nebo upevní kontakty se svými kolegy z jiných škol, což napomůže vzájemnému sdílení informací a zkušeností, a přispěje tak k obohacení a větší motivovanosti pro jejich pedagogickou činnost.

Klíčové aktivity projektu:

KA 01:

V rámci této aktivity vzniknou a budou ověřeny 3 nové vzdělávací programy zaměřené na využití ICT v práci pedagoga předškolního vzdělávání (využití PC pro vlastní hodnocení školy, pro prezentaci školy, tvorba školních dokumentů a záznamů o dítěti, vyhledávání a zpracování informací a materiálů vhodných do výuky v MŠ). Účastníci získají a upevní své uživatelské dovednosti ve využívání tabulkového a textového editoru, internetu.

Výstup aktivity KA 01:

 • 3 nové vzdělávací programy
 • proškoleno bude 90 účastníků

KA 02:

V rámci klíčové aktivity vznikne a bude ověřeno 5 nových vzdělávacích programů zaměřených na osobnostní rozvoj pedagoga – na rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností, asertivitu, na sebepoznání a možnosti seberozvoje (sebe-koučování), timemanagement, psychohygienu učitele a prevenci syndromu vyhoření.

Výstup aktivity KA 02:

 • 5 nových vzdělávacích programů
 • proškoleno bude 30 účastníků

KA 03:

V rámci této klíčové aktivity vznikne a bude ověřeno 5 nových vzdělávacích programů zaměřených na rozvoj odborných znalostí pedagogů předškolního vzdělávání v oblasti psychologie dítěte předškolního věku, jeho vývoje, potřeb a jeho výchovy. Vzdělávací programy budou zaměřeny na tato témata: specifické potřeby dětí – jejich identifikace a doporučení pro další práci, příprava rodičů a dětí na povinnou školní docházku, všestranný rozvoj dítěte, hyperaktivní dítě a dítě s hraničním chováním, stanovování hranic ve výchově dítěte předškolního věku.

Výstup aktivity KA 03:

 • 5 nových vzdělávacích programů
 • proškoleno bude 150 účastníků

KA04:

V rámci této aktivity vzniknou a budou ověřeny 4 nové vzdělávací programy zaměřené na využití zážitkové pedagogiky v MŠ a zároveň se zapojením pohybové výchovy (a dalších výchov) a využívání přírody ve výchovně vzdělávacím procesu. Jednotícím tématem budou jednotlivá roční období JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA. Účastníci se seznámí s významem učení prožitkem pro dětskou psychiku a osvojování světa v předškolním věku, s konkrétními zážitkovými metodami rozvíjející dětské prožívání světa a sebe sama. Dále se naučí, jak vhodnou zážitkovou aktivitu vybrat nebo vymyslet. Vhodné aktivity – návody na činnosti a hry v MŠ budou obsahem Metodické příručky.

Výstup aktivity KA 04:

 • 4 nové vzdělávací programy
 • proškoleno bude 80 účastníků

Výstupy projektu:

 • 450 podpořených pedagogů předškolního vzdělávání
 • 17 nových vzdělávacích programů
 • Metodická příručka (250 ks)

HARMONOGRAM SEMINÁŘŮ (LEDEN 2014 – SRPEN 2014)

Karlovy Vary

 

ČÍSLO AKCE

NÁZEV AKCE

DATUM

ČAS

MÍSTO  KONÁNÍ

GARANT

LEKTOR

14-32-15-04-OS-KV

Sebepoznání, seberozvoj, sebe-koučování

11.3.2014

9.00 – 15.00

NIDV Karlovy Vary

Bc. Martina Krumpolcová

Mgr. Taťána Brodská

14-32-15-05-OS-KV

Timemanagement  v praxi – efektivní hospodaření s časem

8.4.2014

9.00 – 15.00

NIDV Karlovy Vary

Bc. Martina Krumpolcová

Mgr. Taťána Brodská

14-32-15-05-PDV-KV

Hyperaktivní dítě a dítě s hraničním chováním v MŠ

24.6.2014

10.00 – 14.00

NIDV Karlovy Vary

Bc. Martina Krumpolcová

Mgr. Helena Pěnkavová

14-32-15-04-PDV-KV

Stanovování hranic ve výchově dítěte předškolního věku

26.8.2014

12.00 – 16.00

NIDV Karlovy Vary

Bc. Martina Krumpolcová

Mgr. Martina Bělohlávková

 

Sokolov

 

ČÍSLO AKCE

NÁZEV AKCE

DATUM

ČAS

MÍSTO  KONÁNÍ

GARANT

LEKTOR

14-32-15-04-OS-SO

Sebepoznání, seberozvoj, sebe-koučování

12.3.2014

9.00 – 15.00

Gymnázium Sokolov, Husitská 2053

Bc. Martina Krumpolcová

Mgr. Taťána Brodská

14-32-15-05-PDV-SO

Hyperaktivní dítě a dítě s hraničním chováním v MŠ

21.3.2014

10.00 – 14.00

Gymnázium Sokolov, Husitská 2053

Bc. Martina Krumpolcová

Mgr. Helena Pěnkavová

14-32-15-04-PDV-SO

Stanovování hranic ve výchově dítěte předškolního věku

25.3.2014

12.00 – 16.00

Gymnázium Sokolov, Husitská 2053

Bc. Martina Krumpolcová

Mgr. Martina Bělohlávková

14-32-15-05-OS-SO

Timemanagement  v praxi – efektivní hospodaření s časem

9.4.2014

9.00 – 15.00

Gymnázium Sokolov, Husitská 2053

Bc. Martina Krumpolcová

Mgr. Taťána Brodská

 

Cheb

 

ČÍSLO AKCE

NÁZEV AKCE

DATUM

ČAS

MÍSTO  KONÁNÍ

GARANT

LEKTOR

14-32-15-04-OS-CH

Sebepoznání, seberozvoj, sebe-koučování

13.3.2014

9.00 – 15.00

Gymnázium Cheb, Nerudova 7

Bc. Martina Krumpolcová

Mgr. Taťána Brodská

14-32-15-05-OS-CH

Timemanagement v praxi – efektivní hospodaření s časem

10.4.2014

9.00 – 15.00

Gymnázium Cheb, Nerudova 7

Bc. Martina Krumpolcová

Mgr. Taťána Brodská

14-32-15-05-PDV-CH

Hyperaktivní dítě a dítě s hraničním chováním v MŠ

11.4.2014

10.00 – 14.00

Gymnázium Cheb, Nerudova 7

Bc. Martina Krumpolcová

Mgr. Helena Pěnkavová

14-32-15-04-PDV-CH

Stanovování hranic ve výchově dítěte předškolního věku

22.4.2014

12.00 – 16.00

Gymnázium Cheb, Nerudova 7

Bc. Martina Krumpolcová

Mgr. Martina Bělohlávková

 

Výjezdní semináře

 

ČÍSLO AKCE

NÁZEV AKCE

DATUM

ČAS

MÍSTO  KONÁNÍ

GARANT

LEKTOR

14-32-15-05-ZP-VS

Inspirace z přírody, zima plná pohody

21. - 22.1.2014

 

Penzion Harmonie, Žlutice

Bc. Martina Krumpolcová

Mgr. Šárka Gabrielová,

Bc. Vlasta Kaiserová

14-32-15-07-ZP-VS

Inspirace z přírody, léto plné pohody

13.5. – 14.5.2014

 

Penzion Harmonie, Žlutice

Bc. Martina Krumpolcová

Mgr. Šárka Gabrielová,

Bc. Vlasta Kaiserová

 

Hlavní manažerka projektu: 
Mgr. Dana Chmelová – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 775 755 035, 353 226 219

Manažerka aktivit:
Bc. Martina Krumpolcová – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 775 755 038, 353 590 369