Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků ZUŠ

Projekt byl zaměřen na cílovou skupinu řídících pracovníků škol, konkrétně základních uměleckých škol /dále jen ZUŠ/ v kraji Vysočina.
Na základě podrobné analýzy, která byla ve spolupráci s cílovou skupinou realizována, bylo zjištěno, že v oblasti řízení a personální politiky neexistuje žádné systematické vzdělávání, proto si projekt kladl za cíl tento nedostatek odstranit a umožnit tím zkvalitnění řízení a personální práce v těchto školských zařízeních.

Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.1
Oblast podpory: 7.1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Typ projektu: grantový
Příjemce: Národní institut pro další vzdělávání - Vzdělávací a konferenční centrum Telč
Partneři:
Základní umělecká škola V. I. Stamice, Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31
Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701
Doba realizace: 01. 11. 2010 – 31. 05. 2012
Cílová skupina: pracovníci základních uměleckých škol v kraji Vysočina.

Hlavní cíl:
Projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí cílové skupiny v oblasti řízení a personální politiky, a to nejen formou vzdělávání v dané problematice, ale inovativně také vytvořením a zejména realizací systému stáží, seminářů a workshopů, získáváním a výměnou zkušeností a příkladů „dobré praxe“. Získané znalosti, dovednosti, zkušenosti a příklady „dobré praxe“ budou cílovou skupinou implementovány přímo do procesu řízení jednotlivých ZUŠ, což bude mít pozitivní dopad na jejich komplexní fungování.

Přínos projektu pro cílovou skupinu:
Po ukončení realizace tohoto projektu budou osoby z cílové skupiny (řídící pracovníci škol) proškoleny v oblasti řízení a personální práce. Bude také vytvořen a po skončení projektu v době udržitelnosti projektu udržován funkční systém výměny zkušeností a příkladů „dobré praxe“. Toto vše povede ke zvýšení kvality řízení jednotlivých školských subjektů.

Klíčové aktivity projektu:

KA 01: Zajištění kurzů, stáží a technického vybavení projektu

 V rámci této aktivity byly realizovány tyto činnosti:

byla kontaktována cílová skupina projektu a informována o rámcových aspektech svého zapojení do realizace projektu,
byla zajištěna publicita projektu,
byly vyhlášeny a realizovány dvě výběrová řízení – 1. na dodavatele vzdělávacích aktivit, 2. na technické vybavení projektu,
proběhla jednání o zajištění stáží na čtyřech institucích (Konzervatořích v Českých Budějovicích a Pardubicích a Základních uměleckých školách v Hradci Králové a Praze).

KA 02: Realizace vzdělávacích aktivit

V rámci této aktivity byly realizovány tyto činnosti:

byl sestaven konkrétní rozvrh vzdělávacích aktivit,
proběhlo setkání realizačního týmu se všemi členy cílové skupiny projektu, kde byla cílová skupina seznámena s konkrétními aspekty projektu, harmonogramem vzdělávacích aktivit a hlavními výstupy projektu,
bylo realizováno jedenáct vzdělávacích aktivit v celkovém rozsahu 144 hodin, které byly zaměřeny na řízení a personální práci (kromě takových vzdělávacích aktivit, jakými jsou interpersonální, manažerské dovednosti obsahovaly ale také například i základy výpočetní techniky a její využití v práci ředitele školy, zdokonalení v jazykových dovednostech a jejich využití při prezentaci školy).

KA 03: Vytvoření systému seminářů a workshopů a jejich realizace

V rámci této aktivity byly realizovány tyto činnosti:

ve spolupráci s cílovou skupinou byl navržen systém seminářů a workshopů a stanoven harmonogram jejich realizace,
jednotlivé semináře a workshopy byly navrženy buď jako monotematické nebo byly zaměřeny na více různých témat.

KA 04: Realizace stáží

V rámci této aktivity byly realizovány tyto činnosti:

proběhly stáže na Konzervatoři v Pardubicích, Konzervatoři v Českých Budějovicích a Základních uměleckých školách v Hradci Králové a Praze,
stáže neabsolvovali všichni účastníci projektu, ale vzhledem k efektivnosti čerpání finančních prostředků se stáží zúčastnilo 27 osob. Všichni zúčastnění pak získané informace a zkušenosti předali prostřednictvím workshopu ostatním účastníkům projektu.

KA 05: Implementace poznatků do plánu řízení škol a výměna zkušeností z této implementace

V rámci této aktivity byly realizovány tyto činnosti:

Znalosti, zkušenosti a příklady „dobré praxe“ byly implementovány jednotlivými účastníky projektu (řídícími pracovníky základních uměleckých škol) přímo do procesu řízení škol.
Každá škola, jejíž řídící pracovník byl do projektu zapojen, vypracovala (na základě jednotné metodiky) plán řízení školy. Ten je přizpůsoben podmínkám a možnostem konkrétní školy
19. dubna 2012 se uskuteční závěrečná konference projektu, která bude sloužit jednak k výměně poznatků a zkušeností s implementací plánů řízení do praxe, jednak k celkovému zhodnocení výstupů a přínosu projektu jednotlivým účastníkům i cílové skupině jako celku. Této konference se zúčastní kromě účastníků projektu a realizačního týmu také další zástupci cílové skupiny, zájemci z řad odborné i laické veřejnosti. Pro všechny účastníky bude připravena brožura , která shrne základní informace o realizaci a výstupech projektu a zároveň bude sloužit k publicitě a šíření výsledku projektu. Brožura bude také vyvěšena v elektronické podobě na webových stránkách projektu.

Výstupy projektu:

Hlavními výstupy projektu jsou komplexní znalosti a dovednosti v oblasti řízení a personální práce, které účastníci získali v uceleném systému vzdělávacích aktivit a vytvořené plány řízení školy, do kterých byly získané vědomosti a dovednosti implementovány. Výstupem je v neposlední řadě také vytvořena síť partnerských subjektů, které budou odborně spolupracovat a vzájemně si vyměňovat zkušenosti i po skončení projektu.

POZVÁNKA na závěrečnou konferenci projektu / 20. 03. 2012 /

Kdy? 19. dubna 2012
Kde? Vzdělávací a konferenční centrum Telč, nám. Jana Kypty 74
Projekt „Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků ZUŠ“ realizovaný za podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost v letech 2009 – 2012 se blíží ke svému závěru. Při této příležitosti si Vás dovolujeme pozvat na závěrečnou konferenci projektu zaměřeného na zvýšení kompetencí řídících pracovníků základních uměleckých škol v kraji Vysočina v oblasti řízení a personální politiky.

Závěrečná konference bude věnována celkovému zhodnocení výstupů a přínosů projektu, a to jak jednotlivým účastníkům, tak cílové skupině jako celku a otázkám týkajícím se pokračování projektu v době udržitelnosti.

Program konference

10:00 - 10:15      Zahájení konference  manažer projektu
10:15 - 11:30     Zhodnocení významu, přínosu projektu metodik č. 2 + další účastníci
11:30 - 12:00    Přestávka
12:00 - 12:45     Stáže konané v rámci projektu – jejich význam a přínos pro účastníky  metodik č. 1
13:00 - 14:00    Oběd
14:00 - 14:45     Stáže konané v rámci projektu – jejich význam a přínos pro účastníky  metodik č. 2
14:45 - 15:30     Vyhodnocení závěrečného dotazníku, kteří účastníci vyplňovali po skončení projektu, zhodnocení vlastního zapojení do projektu  zástupce vzdělávací společnosti Infra, s. r. o
15:30 - 16:00    Přestávka
16:00 - 17:00     Implementace plánu řízení školy a krizová komunikace  Mgr. Dana Forýtková
17:00 - 17:30     Pokračování projektu v době udržitelnosti  metodik č. 1  Význam udržitelnosti projektu z pohledu Kraje  Eva Chvátalová, odbor školství Kraje Vysočina
Diskuse 
17:30                 Závěr konference 
18:30                Společenský večer (raut, živá hudba) 

Svou účast a případný zájem o ubytování prosím potvrďte  do pátku 13. dubna 2012  asistentce projektu paní Michálkové na adresu:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  , případně telefonicky: 567 223 525.

Děkujeme, že přijmete naše pozvání
realizační tým projektu

Vzdělávací blok 24. – 26. listopadu 2011 / 26. 11. 2011 /

V rámci závěrečného vzdělávacího bloku byly realizované dvě vzdělávací aktivity - Ekonomické minimum (8 hodin) a Právo a etika (8 hodin). Ekonomická témata byla probírána v rovině konkrétních úkonů a operací, která se přímo vztahují k ekonomice školy. Takto pojatou výuku účastníci vzdělávání přivítali, neboť jim skýtala příležitost dotazů a diskuse k problémům, které sami potřebovali vyřešit nebo jim způsob řešení nebyl jasný. Ve druhé části vzdělávání zaujala účastníky především témata společenské etikety a "Dress code". K oběma vzdělávacím aktivitám obdrželi studijní materiály, dodatečně jim byly zaslány mailem další podklady, které pro ně lektoři na základě zájmu připravili po skončení vzdělávání. 

V průběhu 8. vzdělávacího bloku měli ředitelé škol možnost individuální konzultace k jim rozpracovaným či již plně zpracovaným plánům řízení školy (s manažerkou projektu, případně metodikem č. 1). Čas, který byl pro konzultace vyhrazený, ředitelé škol skutečně využili a poskytli tak mj. realizačnímu týmu zpětnou vazbu o stádiu rozpracovanosti jednotlivých plánů řízení škol i o tom, s jakými problémy se potýkají při jejich dokončení. 

Součástí třídenního vzdělávání byl také workshop zaměřený na výměnu zkušeností z absolvování stáže na ZUŠ Praha – Hostivař (viz zápisy ze stáží).

 

Vzdělávací blok 13. - 15. října 2011 / 15. 10. 2011 /

V tomto třídenním vzdělávacím bloku absolvovali účastníci projektu Personální management, v jehož rámci se seznámili s danou problematikou jak v obecné rovině, tak s ohledem na specifika personální práce v prostředí základních uměleckých škol. Během 16 vyučovacích hodin byla probírána taková témata, jako je analýza a vytváření pracovních míst, personální plánování, získávání a výběr zaměstnanců, přijímání zaměstnanců, hodnocení pracovníků, problematika odměňování, péče o zaměstnance a další okruhy z oblasti řízení lidských zdrojů.  

V závěru třídenního bloku hodnotili účastníci svoji spokojenost se vzdělávací aktivitou prostřednictvím evaluačního dotazníku. Přestože naprostá většina účastníků vyjádřila svoji spokojenost s obsahem učiva, způsobem výuky i zpracováním studijních materiálů,  poukazovali někteří na nesplnění očekávání v širší aplikaci obecných poznatků do  vlastní řídící práce v prostředí základní umělecké školy.  

Součástí třídenního vzdělávání byl seminář zaměřený na implementaci poznatků, které účastníci získali v průběhu projektu, do plánu řízení školy.

 

Vzdělávací blok 7. - 9. dubna 2011 / 09. 04. 2011 /

V tomto třídenním vzdělávacím bloku bylo dokončeno vzdělávání v „Jazykových dovednostech“ (v rozsahu 8 hodin) a „Využití PC v procesu řízení školy“ (v rozsahu 16 hodin). V jazykovém vzdělávání pokračovali účastníci v rozšiřování slovní zásoby se zaměřením na hudební terminologii. V rámci vzdělávací aktivity „Využití PC v procesu řízení“ dokončili seznámení s programem Windows a rozšířili své znalosti ve využití Internetu.  

V závěru třídenního bloku hodnotili účastníci svoji spokojenost s oběma vzdělávacími aktivitami prostřednictvím evaluačního dotazníku. Naprostá většina účastníků vyjádřila v obou vzdělávacích aktivitách svoji spokojenost s rozsahem učiva, způsobem výuky i zpracováním studijních materiálů.   

Studijní materiály z obou vzdělávacích aktivit jsou umístěny na stánkách vzdělávací společnosti Infra: infracz.cz v sekci Elearning. 

Součástí třídenního vzdělávání byl workshop, v jehož průběhu byli účastníci seznámili s obsahem stáže na konzervatoři v Českých Budějovicích. 

Náročný vzdělávací program doplnila i tentokráte nabídka kulturní akce – koncert posluchačů JAMU v sále ZUŠ Telč.

 

Vzdělávací blok 10. -12. února 2011 / 12. 02. 2011 /

Obsahem třídenního soustředění byly vzdělávací aktivity „Vzdělávání v jazykových dovednostech“ a „Využití PC v procesu řízení školy“. Účastníci byli na základě úrovně znalostí v anglickém jazyce rozděleni do tří skupin, každá skupina absolvovala 16 výukových hodin anglického jazyka a 8 výukových hodin na PC. V rámci vzdělávací aktivity „Využití PC v procesu řízení“ se účastníci seznámili se základními pojmy v oblasti IT a možnostmi programu Windows. Výuka v anglickém jazyce byla zaměřena na osvojení, případně zopakování základních stavebních prvků  anglické gramatiky,  terminologii v oblasti hudby a konverzaci pro procvičení jazykové vybavenosti. 

Přestože obě z uvedených aktivit budou dokončeny až v rámci 6. vzdělávacího bloku, byly účastníkům v jejich závěru předloženy dotazníky pro hodnocení úrovně absolvovaného vzdělávání. Naprostá většina účastníků vyjádřila v obou vzdělávacích aktivitách svoji spokojenost s rozsahem učiva, způsobem výuky i zpracováním studijních materiálů.   

Součástí třídenního vzdělávání byl seminář, na kterém se účastníci seznámili s podklady pro zpracování druhé části plánu řízení školy (poslání, vize školy a koncepční záměr školy). 
Náročný vzdělávací program doplnila i tentokrát nabídka kulturní akce – koncertu smyčcového tria Gideon.

 

Vzdělávací blok 25. listopadu 2010 / 25. 11. 2010 /

V první části třídenního soustředění dokončili vedoucí pracovníci ZUŠ vzdělávání v manažerských dovednostech, ve druhé části se seznámili s problematikou tvorby image školy, významem reklamy při budování obrazu školy na veřejnosti a dalšími nástroji propagace. Lektory obou vzdělávacích aktivit byli Mgr. Anna Doubková a PaedDr. Karel Tomek.

Workshopy realizované v průběhu 4. vzdělávacího bloku byly vedeny metodikem projektu Bc. Jindřichem Mackem a měly za cíl informovat o průběhu a výsledcích dvou již realizovaných stáží. Účastníci jednodenní stáže na ZUŠ Hradec Králové a dvoudenní stáže na Konzervatoři v Pardubicích prezentovali svým kolegům poznatky a zkušenosti z oblasti řízení a vedení obou organizací. Podrobnosti o programu obou stáží naleznete v  odkazu Stáže/Zprávy ze stáží.

V průběhu třídenního vzdělávání přišla vedoucí pracovníky ZUŠ pozdravit a předat podstatné informace zástupkyně odboru školství Kraje Vysočina paní Mgr. Eva Chvátalová.

Náročný vzdělávací program doplnila i tentokrát nabídka kulturní akce – klavírního koncertu pořádaného Klubem přátel hudby v Základní umělecké škole v Telči.

 

Vzdělávací blok 23. - 25. září 2010 / 25. 09. 2010 /

Úvod třetího vzdělávací bloku byl netradiční – po představení nového ředitele VKC Telč Mgr. Václava Jehličky, byli účastníci pozváni k prohlídce koleje Masarykovy univerzity v Telči. Kolej v minulosti tvořila spolu s  Konviktem svatých Andělů jeden komplex a byla od počátku 17. století nositelem kultury a vzdělanosti v Telči. V současné době v ní probíhá rozsáhlá rekonstrukce, která bude dokončena v září 2012. 

Po zajímavém a pro všechny zúčastněné jistě obohacujícím úvodu byl zahájen vlastní vzdělávací program. V něm Mgr. Tomáš Protivínský seznámil účastníky se základy selfmanagementu a Mgr. Dana Svobodová velmi bravurně a zcela bezkonkurenčně odprezentovala  „Prezentační dovednosti“.  

Součástí třetího vzdělávacího bloku byl dlouho připravovaný a účastníky grantového projektu netrpělivě očekávaný koncert ředitelů ZUŠ kraje Vysočina. Koncert se uskutečnil 23. září v 19:30 v kostele svatého Jakuba. V podání Jindřicha Macka, Dity Urbánkové Čeledové, Františka Dvořáka, Dany Fučíkové a Daniely Hamaričové na něm zazněly kompozice autorů Bacha, Schuberta, Pucciniho... Obdivuhodné výkony účinkujících přinesly nezapomenutelný zážitek všem posluchačům – účastníkům projektu i návštěvníkům z řad telčské veřejnosti.

 

Vzdělávací blok 15. - 17. dubna 2010 / 17. 04. 2010 /

V úvodní části vzdělávacího bloku byli účastníci informováni o organizaci stáží, které budou v rámci projektu probíhat na vybraných ZUŠ a konzervatořích v České republice, a také o povinnostech stážisty ve vztahu k dalším účastníkům projektu. Po té bylo provedeno přihlášení zástupců jednotlivých ZUŠ na konkrétní stáže (seznam). 

Vedoucí pracovníky ZUŠ přišla v úvodu třídenního vzdělávání pozdravit zástupkyně odboru školství Kraje Vysočina paní Mgr. Eva Chvátalová. Setkání s téměř všemi zástupci ZUŠ v kraji využila mj. k podání informací podstatných pro řízení a vedení školy. 

Prvního dne vzdělávání se na pozvání manažerky projektu účastnila také redaktorka Učitelských novin paní Jaroslava Šteflová, aby na základě rozhovorů se členy realizačního týmu i některými účastníky informovala odbornou veřejnost o základních aktivitách a cílech projektu. 

V rámci dubnového vzdělávacího bloku absolvovali účastníci druhou, závěrečnou část „Interpersonálních dovedností" a první část „Manažerských dovedností" (zaměřenou na problematiku týmu, řízení lidí a vedení porad). Lektory obou vzdělávacích aktivit byly Mgr. Anna Doubková a PaedDr. Karel Tomek. 

Na závěr druhého vzdělávacího bloku připravili metodici projektu - Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ Havlíčkův Brod a Josef Jirků, ředitel ZUŠ Humpolec - workshop pro účastníky. O jeho programu Vás informujeme prostřednictvím zápisu z workshopu ze dne 17. dubna 2010. 

Součástí třídenního programu byla také návštěva ZUŠ v Telči, na kterou své kolegy pozval její ředitel Mgr. Lubomír Zadina a prohlídka telčského náměstí s odborným výkladem paní doktorky Věry Zadinové. 

Druhého vzdělávacího bloku se zúčastnilo 38 účastníků, a to včetně zapojení dvou náhradníků - učitelů z Třeště a Kamenice nad Lipou.

 

Vzdělávací blok 4. února 2010 / 04. 02. 2010 /

Grantový projekt byl oficiálně zahájen 4. února 2010 úvodním setkáním s účastníky v konferenčních prostorách Vzdělávacího a konferenčního centra v Telči. Na tomto setkání byla také představena stařečská společnost Infra, která na základě výsledku výběrového řízení na dodavatele souboru vzdělávacích aktivit projektu zajišťuje lektory a studijní materiály pro jednotlivé vzdělávací aktivity. Firma Infra však nabízí účastníkům projektu i možnost vzájemné komunikace prostřednictvím svých internetových stránek -  www.infracz.cz  , tedy ve speciálně upraveném a bezpečném prostředí.  Na těchto stránkách naleznou nejen účastníci, ale i další zájemci z řad pedagogů základních uměleckých škol studijní materiály a informace, které se týkají již realizovaných vzdělávacích aktivit.

Na úvodní setkání navazoval první třídenní vzdělávací blok, který v „Základech komunikace“ a úvodu do „Interpersonálních dovedností“ napomohl vzájemnému poznání všech účastníků a přispěl k navození dobré spolupráce v rámci celého systému vzdělávání. Velkou měrou přispěla k rozvoji neformální komunikace lektorka obou aktivit Mgr. Dana Forýtková.

Z celkového počtu 38 přihlášených účastníků se jich prvního vzdělávacího bloku zúčastnilo 37.

Termín

Vzdělávací aktivita

Počet hodin

4. – 6. 2. 2010

Základy komunikace

Interpersonální dovednosti

8

8

15. – 17. 4. 2010

Interpersonální dovednosti

Manažerské dovednosti

Workshop – 17. 4. 2010

8

8

23. – 25. 9. 2010

Selfmanagement

Prezentační dovednosti

Workshop – 25. 9. 2010

Seminář – 25. 9. 2010

8

8

25. – 27. 11. 2010

Manažerské dovednosti

Image školy, reklama, PR

Workshop – 25. 11. 2010 (2.část)

Workshop – 27. 11. 2010

8

8

10. – 12. 2. 2011

Využití PC

Jazykové dovednosti

Seminář – 11. 2. 2011

24

7. – 9. 4. 2011

Jazykové dovednosti

PC

Workshop – 8. 4. 2011

24

13. – 15. 10. 2011

Personální management

Seminář – 14. 10. 2011

16

24. – 26. 11. 2011

Ekonomické minimum

Právo a etika

Workshop – 24. 11. 2011

8

8

12. 4. 2012

Závěrečný workshop

 

19. 4. 2012

Konference