Archiv projektů ESF

V programovém období 2007–2013 NIDV realizoval v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) vybrané klíčové aktivity v individuálních projektech národních v roli partnera Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a individuální projekty ostatní a grantové projekty v roli příjemce. Celkem bylo realizováno 22 projektů: 7 individuálních projektů národních, 10 individuálních projektů ostatních a 5 grantových projektů.

Projekty byly zaměřeny na další vzdělávání a podporu pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, zvyšování kvality počátečního vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání.Projekty byly spolufinancovány z Evropského sociálního fondu (85 % způsobilých výdajů projektu) a státního rozpočtu (15 % způsobilých výdajů projektu).


V programovém období 2004–2006 NIDV realizoval v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) 3 individuální projekty národní.

V červnu 2011 MŠMT vyhlásilo v rámci operačního programuj OP VK výzvu v oblasti podpory 1.5. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Výzva je určena pro všechny střední školy a konzervatoře se sídlem mimo území hl.m. Prahy. Cílem oblasti podpory 1.5 OP VK je zvýšení kvality vzdělávání na středních školách a konzervatořích. Jde hlavně o podporu rozvoje oblastí, jež se dlouhodobě ukazují jako problematické. Tedy oblasti čtenářské a informační gramotnosti, cizích jazyků, využívání ICT, matematiky, odborných kompetencí, finanční gramotnosti, inkluzívního vzdělávání a mentoringu . Většina těchto oblastí může být v rámci jednotlivých šablon podpořena aktivitami zaměřenými na individualizaci, inovativní metody ve výuce, na podporu pedagogických pracovníků – mentoring a inkluzívní vzdělávání.

O finanční dotaci mohly střední školy a konzervatoře v ČR kromě hl. m. Prahy požádat do  30. června 2012. Dle statistik z 15.11.2012 se projektu EU PESŠ zúčastnilo 91,7 % oprávněných žadatelů.

V roce 2011 NIDV realizoval v období od října do listopadu prostřednictvím krajských  pracovišť celkem 24 seminářů pro žadatele, kterých se zúčastnilo 517 osob ze  303 středních škol, 73 individuálních konzultací pro 73 středních škol. Vše celkem pro 627 osob. Obsahem seminářů byly základní informace o projektu EU Peníze středním školám, tvorba a realizace projektu, finanční řízení projektu, obsah šablon, monitoring, tvorba projektové žádosti v aplikaci Benefit 7.

V návaznosti na semináře pro žadatele,  NIDV realizoval   v roce 2012 semináře a konzultace  pro příjemce podpory. V období  od června do října NIDV prostřednictvím svých krajských pracovišť zrealizoval    51 seminářů  pro  611 středních škol a  110  individuálních konzultací pro 110 středních škol. To vše pro 1138 účastníků.

Sedmihodinové semináře pro příjemce a individuální konzultace   byly zaměřeny na: Zdroje informací • Archivaci • Projektové řízení • Realizace šablon klíčových aktivit • Finanční řízení • Veřejné zakázky • Výstupy a monitorovací indikátory šablon • Jak vytvořit Monitorovací zprávu v aplikaci Benefit 7.

Semináře vedli certifikovaní lektoři NIDV proškolení pro tuto oblast podpory pracovníky MŠMT.

I v roce 2013 je NIDV vedle MŠMT jediným oficiálním informačním zdrojem oblasti podpory 1.4 EU peníze základním školám a 1.5. EU peníze středním školám. Školy zapojené do tohoto projektu se se  svými dotazy mohou obracet na  lektory NIDV. Jmenný seznam lektorů NIDV akreditovaných pro tuto oblast podpory je zveřejněn na www.nidv.cz zde a na www.msmt.cz v sekci EU středním peníze školám.

 

V květnu 2010 MŠMT vyhlásilo výzvu v oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách - EU peníze školám. Výzva je určena pro všechny základní školy v České republice kromě pražských. Hlavním smyslem projektu je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické, a kterými jsou čtenářská a informační gramotnost, cizí jazyky, využívání ICT, matematika, přírodní vědy, finanční gramotnost a inkluzivní vzdělávání. Většina těchto oblastí může být v rámci jednotlivých šablon podpořena aktivitami zaměřenými na individualizaci, inovativní metody ve výuce a/nebo na DVPP.

Příjem projektových žádostí  byl ukončen 27.9.2012. Projektu se zúčastnilo celkem 98,54% oprávněných žadatelů.

V 1. pololetí 2010 realizoval NIDV celkem 99 worskshopů pro žadatele podpory EU peníze školám, v rámci kterých bylo proškoleno 2 723 účastníků.

V roce 2011 období od února do října  uskutečnil NIDV celkem 156 seminářů pro příjemce podpory 1.4., kterých se zúčastnilo celkem 2051 ZŠ a 2821 osob. Obsahem sedmihodinových seminářů byla zejména témata, jako např. problematika projektového řízení a řízení změn projektu, monitoring projektu a tvorba monitorovacích zpráv v prostředí aplikace Benefitu 7, účetnictví projektu, problematika výběrových řízení, věcná stránka projektu a realizace klíčových aktivit, příklady dobré praxe.

Semináře vedli certifikovaní lektoři NIDV proškolení pro tuto oblast podpory pracovníky MŠMT.

I nadále je  NIDV vedle MŠMT jediným oficiálním informačním zdrojem oblasti podpory 1.4 EU peníze základním školám. Školy zapojené do tohoto projektu se se  svými dotazy mohou obracet na  lektory NIDV. Jmenný seznam lektorů NIDV akreditovaných pro tuto oblast podpory je zveřejněn na www.nidv.cz zde a na www.msmt.cz v sekci EU středním základním  školám.

Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s odborem školství a odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje realizoval ve školním roce 2010 – 2011 kvalifikační studium k výkonu specializovaných činností Školního koordinátora EVVO. Studium bylo realizováno v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, vyhláškou č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků a Standardem pro udělování akreditací DVPP, č. j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25.
Jednalo se o třísemestrální akreditovaný studijní program – prezenční cyklus přednášek, exkurzí a ekopraktik. Účastníci  měli příležitost získat zkušenosti s realizací EVVO jak z hlediska jejího plánování, realizace, koordinace a evaluace na škole, tak i vytváření vazeb školní EVVO na další organizace a jejich aktivity v místě a regionu.
Ačkoliv bylo studium nabídnuto jako vzdělávací program NIDV školám ve všech krajích ČR, pro malý zájem se uskutečnilo pilotně pouze na Karlovarsku, kde se přihlásilo 24 zájemců. Jeho realizaci podpořil finančním příspěvkem také Krajský úřad Karlovarského kraje, a to částkou 120 tisíc Kč.
Účastníci studia Školní koordinátor EVVO měli příležitost získat zkušenosti s realizací EVVO jak z hlediska legislativy, plánování, koordinace a evaluace na škole, tak i vytváření vazeb školní EVVO na další organizace a jejich aktivity v místě a regionu. Studium podpořilo rozvoj tvořivosti účastníků a jejich manažerské dovednosti a bylo ukončeno formou obhajoby závěrečné práce a pohovoru.