Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Ověření aktuální úrovně kompetencí PM ve školství a zpracování osobního plánu rozvoje PM
Touto vstupní aktivitou si řídicí pracovníci škol v roli projektových manažerů budou moci individuálně ověřit svoji aktuální úroveň kompetencí (schopnosti, znalosti, dovednosti) potřebných k efektivnímu řízení projektu. Na tomto základě se budou sami aktivně podílet na zpracování osobního plánu rozvoje a jeho následné realizaci. 
Metodika ověřování vychází z mezinárodního kompetenčního standardu International Project Management Association IPMA (www.ipma.cz) ve verzi 3 (IPMA Competence Baseline 3), který definuje celkem 46 kompetencí projektového manažera ve třech skupinách – technických, behaviorálních a kontextových elementech kompetencí. 
Absolventům ověřování kompetenčního profilu projektového manažera bude na základě výsledků doporučena účast na konkrétních aktivitách projektu PM 250+ směřujících k jejich další profesionalizaci.

Realizace aktivity: 22. 11. 2010 – 31. 1. 2011

V případě zájmu klikněte na adresu www.nidv.projevypk.cz (prvních 100 čeká zajímavý bonus). Počet je omezený.

Vzdělávání v oblasti projektového řízení
Jedná se o komplexní vzdělávání, které je koncipováno jako cyklus 8 modulů (úvodní modul A je povinný, B-H jsou volitelné) s časovou dotací 250 hodin. Forma studia je tzv. blended-learning, tj. kombinace prezenčního a distančního studia. Zájemce si sám volí vzdělávací moduly B - H (nejlépe na základě vlastní aktuální úrovně kompetencí – viz výše). Přehled jednotlivých vzdělávacích modulů:

A Role projektového řízení ve vzdělávací politice ČR (povinný modul, pouze e-learning)
B Strategické řízení organizace
C Řízení změn
D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení
E Finance a finanční nástroje
F Řízení lidských zdrojů
G Řízení kvality, kontroling, rizika
H Měkké dovednosti (soft skills)

Po absolvování modulu bude absolventům poskytována zpětná vazba k profesnímu růstu, jako bonus získají osobní konzultaci na téma absolvovaného modulu.

Realizace aktivity: 1. 2. 2011 – 31. 12. 2011

Vzdělávací program vyberete následujícím způsobem: vzdělávací oblast „19 – Projektový manažer 250+“, krajské pracoviště „Plzeň“, období „1. pol. 2011“. 
Doporučujeme před přihlášením do určitých vzdělávacích modulů zjistit si vlastní profil kompetencí v oblasti projektového řízení, který Vám ukáže Vaše silné a slabé stránky na poli projektového řízení (viz výše).

Věcný audit projektu
Na základě zpracované metodiky realizují projektoví manažeři věcný audit projektu buď mezi sebou navzájem, nebo sami sobě. Jedná se o nezávislý, profesionální a detailní rozbor postupů, systémů a rizikových oblastí, které mohou snižovat úspěšnost projektu. Věcný audit si klade za cíl přezkoumat a vyhodnotit současný stav realizace projektu, zjistit míru shody se stanovenými interními kritérii úspěšnosti projektu a identifikovat příležitosti ke zlepšení. Pro cílovou skupinu přináší nezávislé a přehledné shrnutí stavu projektu, a tím zvyšuje efektivitu celého projektu.

Realizace aktivity: 1. 4. 2011 – 31. 12. 2011

Předběžnou přihlášku s uvedením jména a adresy školy prosím pošlete na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Informace z oblasti projektového řízení prostřednictvím e-Zpravodaje a portálu
Cílem e-Zpravodaje je komplexní informovanost projektových manažerů o novinkách ve světě projektového řízení, zájemci jej budou dostávat přímo do svých e-mailových schránek. Pro elektronickou formu podpory bude využíván portál www.projektmanazer.cz

Realizace aktivity: 1. 1. 2011 – 31. 3. 2012

Elektronické poradenství
Prostřednictvím e-Poradenství získají zájemci konkrétní pomoc při realizaci vlastních projektů. Jde o efektivní způsob pomoci, kdy se nezávislý odborník vyjadřuje k určité nesrovnalosti/problému v oblasti projektového řízení. Potenciální zájemci budou předem seznámeni s podmínkami a pravidly využití této služby. Pro elektronickou formu podpory bude využíván portál www.projektmanazer.cz

Realizace aktivity: 1. 1. 2011 – 31. 3. 2012

O elektronické poradenství bude možné požádat prostřednictvím portálu www.projektmanazer.cz

Osobní koučink PM
Jedná se o vysoce specializovanou podporu rozvoje lidí. Projektovému manažerovi bude za přesně stanovených podmínek přiřazen osobní kouč, který koučovaného odborně povede od reflexe aktuální situace k dalšímu konkrétnímu postupu za stanovenými cíli.

Realizace aktivity: 1. 2. 2011 – 31. 1. 2012

Předběžnou přihlášku s uvedením jména a adresy školy prosím pošlete na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Příprava na certifikaci PM podle IPMA, včetně samotné certifikace podle IPMA
Podmínku účasti je absolvování Kompetenčního profilu (viz výše), dále absolvování min. 1 vzdělávacího modulu, nebo věcného auditu. Proces certifikace je zaměřený na posouzení způsobilosti kandidátů řídit projekty, programy a portfolia a na ověření aplikovat kompetence projektového řízení v příslušném kontextu. Certifikační systém IPMA rozeznává 4 certifikační stupně, z nichž v rámci projektu bude ověřována úroveň D Certifikovaný projektový praktikant (Level D, Certified Project Management Associate). Kandidát prokazuje výhradně teoretické znalosti 46 kompetencí projektového řízení tak, jak je definuje Národní standard kompetencí projektového řízení – viz www.ipma.cz. Certifikační proces v sobě mimo jiné zahrnuje podmínku povinného vzdělávání min. v délce 30 hodin, profesní životopis a sebehodnoticí test, následuje písemná zkouška. Její splnění je podmíněno získáním min. 60 % ze tří oblastí stanovených kompetencí (technické, behaviorální, kontextové). 
Projekt umožní samotnou certifikaci 50 zájemcům, kteří budou objektivně vykazovat největší připravenost. Slavnostní vyřazení certifikovaných manažerů bude součástí celostátní konference projektu PM 250+.

Realizace aktivity: 1. 11. 2011 – 31. 1. 2012

Přihlásit se bude možné až od 1. 9. 2011.