Brána jazyků – národní projekt

Projekt, jehož cílem bylo zdokonalování profesního profilu pedagogické veřejnosti a rozšíření její komunikační operativnosti v Evropském kontextu. Projekt Brána jazyků byl v rámci podpory celoživotního vzdělávání zaměřen především na rozvoj jazykových a metodických kompetencí pedagogických a odborných pracovníků ve školství.
Projekt reagoval na neuspokojivou situaci ve výuce cizích jazyků v českých školách, které čelily neustálému nedostatku kvalifikovaných učitelů jazyka. Ani celková úroveň znalosti cizích jazyků u ostatních pedagogických a odborných pracovníků ve školství nebyla adekvátní požadavkům běžné komunikace v rámci Evropské unie, která školám nabízí nové možnosti komunikovat se zahraničními partnery. Chyběla znalost cizího jazyka (angličtiny, francouzštiny, němčiny) k získávání odborných informací z cizojazyčné literatury a internetu. Mezinárodní projekty většinou řídí učitelé cizích jazyků, kteří jsou také využíváni jako pomoc ostatním vyučujícím odborných předmětů jako tlumočníci. Je důležité, aby učitel se zahraničními partnery ze svého oboru dokázal komunikovat sám.
Národní projekt Brána jazyků byl zahájen v listopadu 2005. Ke studiu bylo přijato a studium zahájilo více než 7 100 účastníků sdružených ve 430 studijních skupinách v celé republice.
Výuka jazyka a metodiky probíhá za odborné podpory zkušených lektorů doporučených a proškolených Britskou radou a Goethe-Institutem.
V červnu 2006 bylo již dosaženo cíle projektu u 2. cílové skupiny - kvalifikovaných učitelů s odbornou způsobilostí k výuce cizích jazyků. Účastníci z 21 studijních skupin úspěšně splnili podmínky stanovené k ukončení studia v projektu a obdrželi osvědčení o jeho absolvování.

Podle kvalifikace a podle zájmu o konkrétní jazyk byli zájemci rozřazeni do těchto cílových skupin.

1. cílová skupina
Tato část projektu je určena kvalifikovaným učitelům bez odborné způsobilosti k výuce cizích jazyků, kteří příslušný cizí jazyk učí nebo budou učit. Zdokonalí se v jazyce i metodice výuky jazyka. V této cílové skupině se jedná o intenzivní jazykový a metodický kurz v rozsahu 160 hodin jazyka a 40 hodin metodiky.

2. cílová skupina
Další skupinou jsou kvalifikovaní učitelé s odbornou způsobilostí k výuce cizích jazyků. Účastníci z této cílové skupiny si díky projektu mohou prohloubit své metodické kompetence. Náplní je intenzivní metodický kurz v rozsahu 30 hodin jazykově metodických seminářů.

3. cílová skupina
Projekt je také určen ostatním odborným a pedagogickým pracovníkům. Cílem je zdokonalení se v cizím jazyce o jednu jazykovou úroveň tak, aby i učitel jiného než jazykového oboru mohl komunikovat se zahraničními partnery. Prostředkem pro dosažení potřebných kompetencí je intenzivní jazykový kurz v rozsahu 150 hodin jazyka.