Koordinátor – národní projekt

Společná práce v národním projektu Koordinátor je definitivně u konce.
A KONCEM logicky a možná i paradoxně pokračujeme. Mezi projektem a školním vzdělávacím programem vznikla nevědomá paralela. Koordinátoři ŠVP stejně jako manažeři projektu realizovali něco zcela nového. Rozdíl ale přeci jen je - v čase. Zatímco školní vzdělávací programy jsou ve fázi ověřování, národní projekt Koordinátor je u konce. A proto se v krátkosti podívejme na několik jeho výsledných čísel.
V rámci Seminářů pro koordinátory tvorby ŠVP ZV bylo proškoleno 3 268 pedagogů - koordinátorů. Pro 4 065 učitelů byly připraveny vzdělávací semináře „Akce na zakázku“. Pozornost si zaslouží i jedinečná aktivita,  odborné konzultace v rámci Pomoci školám a Poradenství pro školy poskytující úplné základní vzdělání. Celkem proběhlo 268 osobních konzultací. Následná setkání na „Minikonferencích“ a pracovních „Workshopech pro koordinátory“ ukázala možnou cestu spolupráce pedagogů a vzdělávacích institucí. Metodickou přípravu koordinátorů vedlo 160 lektorů proškolených v 64hodinových a 80hodinových vzdělávacích kurzech
Během národního projektu Koordinátor vznikly a byly distribuovány na všechny úplné základní školy a víceletá gymnázia vzdělávací materiály - RVP ZV, Manuál pro tvorbu ŠVP ZV a v závěrečné etapě Sborník národního projektu Koordinátor, ve kterém je mimo jiné zpracován přehled aktivit celého projektu, výsledky z celonárodního výzkumu a zpráva z poradenství.
Nastupující reforma školství a příprava školních vzdělávacích programů byla obtížnou zkouškou pro naše pedagogy. Oceňujeme jejich práci velkou poklonou a potleskem. Je to pro nás všechny velká příležitost. Můžeme smysluplně pokračovat a postupně měnit vše, co nás v naší práci omezuje, obtěžuje, nebo dokonce rozčiluje. Přemýšlíme o své práci, hledáme nové cesty, prezentujeme své úspěchy.

Název projektu: Národní projekt
Zavádění Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV) do praxe

Zkrácený název: Koordinátor
Registrační číslo:CZ.04.1.03./3.1.00.3/0003
Operační program: Rozvoj lidských zdrojů
Název priority: 3 Rozvoj celoživotního učení
Název opatření: 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů vzdělávání
Období projektu: 1. červen 2005 – 30. listopad 2007 

Zdroje financování: Národní projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v poměru 75 % z ESF a 25 % z prostředků ČR. Finanční prostředky stanovené na realizaci projektu byly poskytované v určeném režimu cestou Ministerstva financí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Celková výše finanční podpory: 55 654 808,- Kč
Realizátor projektu: Národní institut pro další vzdělávání (dále jen NIDV)
Partner projektu: Výzkumný ústav pedagogický v Praze (dále jen VÚP v Praze)

Projekt školám nabízel metodickou  pomoc s tvorbou školního vzdělávacího programu.

Cílovou skupinou projektu byly všechny školy poskytující úplné základní vzdělání v České republice mimo školy na území hlavního města Prahy.

Projekt Koordinátor školám od 1. června 2005 do 30. listopadu 2007 nabízel:

 • Vyškolení koordinátorů pro tvorbu ŠVP ZV Absolventi 6denních kurzů se stali certifikovanými koordinátory tvorby vzdělávacího programu ve své škole.  
 • Akce na zakázku Semináře připravené podle požadavků školy. Školy se mohly přihlásit do 31. 1. 2006. Komise na základě motivačních dopisů vybrala 100 škol. Pro velký zájem NIDV požádalo o navýšení počtu na 200 Akcí na zakázku. 
 • Konzultace v rámci akce Pomoc školám Školy měly k dispozici certifikovaného konzultanta, pracovníka NIDV, který jim pomáhal při řešení náročnějších problémů vznikajících při tvorbě ŠVP ZV (internetová poradna, telefonická a osobní konzultace, popř. návštěva školy).
 • Minikonference Koordinátorům ŠVP byla nabídnuta účast na dvoudenních krajských setkáních. Celkem se v průběhu února až dubna 2007 zrealizovalo šest minikonferencí.
 • Workshopy pro koordinátory tvorby ŠVP ZV. Jednalo se o pracovní setkání koordinátorů tvorby ŠVP ZV interaktivního charakteru v každém kraji (mimo hl. město Praha). Workshopy  byly koncipovány do 3 částí: 1. část mapovala očekávání účastníků, ohlédnutí se za tvorbou ŠVP a co školu čeká v období realizace, v 2. části vystupoval host (např. VÚP, ČŠI, NÚOV, pilotní škola, zřizovatelé apod.) a 3. část byla věnována vybranému tématu ze 4 nabízených. Školitel z workshopu zpracoval písemný záznam
 • Důležité vzdělávací dokumenty (RVP ZV, Manuál pro tvorbu ŠVP ZV) a metodické materiály (Sborník) , které byly distribuovány do všech škol zapojených do projektu

1. Semináře pro koordinátory ŠVP ZV

Hlavním cílem národního projektu bylo poskytnout metodickou podporu školám poskytujícím úplné základní vzdělání. Jedním z prostředků, jak tohoto cíle dosáhnout bylo vyškolení koordinátora ŠVP ZV. Koordinátor ve spolupráci s ředitelem školy organizoval a řídil tvorbu ŠVP.

Kolik koordinátorů se mohlo v projektu vyškolit?
Projekt nabízel prostor pro vyškolení 3 300 koordinátorů ŠVP ZV v celkem 165 seminářích. Každý z nich měl rozsah 48 hodin (2x3 dny). Účastnit se mohli zástupci úplných škol z celé ČR, mimo hlavního města Prahy, poskytujících základní vzdělání.

Jaké znalosti získal absolvent školení?

 • porozuměl podstatě změn, které přináší kurikulární reforma,
 • pochopil základní strukturu ŠVP ZV i různé možnosti zpracování jeho částí,
 • osvojil si základní směry, jak uvažovat o výchovné a vzdělávací strategii školy jako celku,
 • osvojil si různé způsoby, jak motivovat ostatní členy svého pracovního kolektivu;
 • pochopil podstatu klíčových kompetencí jako výsledků základního vzdělávání (naučil se propojovat klíčové kompetence - očekávané výstupy - učivo),
 • prakticky formuluje vzdělávací postupy na úrovni celé školy směřující ke klíčovým kompetencím,
 • osvojil si základní principy tvorby učebních osnov,
 • získal povědomí o dostupných informačních zdrojích vztahujících se k RVP ZV.

Pod vedením lektorů byli účastníci školeni v metodice tvorby ŠVP ZV tak, aby byli schopni koordinovat tvorbu ŠVP ZV na své škole.

Absolventi kurzu obdrželi certifikát a počet absolvovaných hodin jim byl započten do 250hodinového studia podle vyhlášky MŠMT 317/2005 Sb., pokud dále měli zájem pokračovat ve svém vzdělávání. 

2. Akce na zakázku

Školy si mohly u NIDV objednat seminář o rozsahu 24 vyučovacích hodin. Přihláška do programu měla přesně stanovenou strukturu, podle které se školy vybíraly do projektu. Program semináře byl upraven podle potřeb a požadavků dané školy. Akce na zakázku byly určeny celým pedagogickým sborům a vycházely z principu týmové spolupráce.

Základní tematická nabídka, ze které si školy mohly vybrat, zahrnovala pět oblastí, a to:

 • Hodnocení žáků a autoevaluace školy
 • Spolupráce se sociálními partnery
 • Průřezová témata
 • Vytváření postojů a hodnot u žáků
 • Individualizace vzdělávacího procesu

3. Pomoc školám

Tato projektová aktivita nabízela možnost odborné konzultace s vyškoleným projektovým pracovníkem NIDV. Školy se mohly telefonicky nebo písemně, prostřednictvím elektronické pošty, obracet na své krajské projektové manažery, kteří jim pomáhali při řešení konkrétních problémů vznikajících při tvorbě ŠVP ZV. 
 

Nové aktivity národního projektu Koordinátor od 1. 6. 2007 na základě Dodatku k rozhodnutí MŠMT ČR ze dne 12.4. 2007 č. j. 6577/2007-60.  Prodloužení projektu o 6 měsíců si nevyžádalo navýšení finančních prostředků.
 

1. Workshopy pro koordinátory tvorby ŠVP ZV

Jednalo se o pracovní setkání koordinátorů tvorby ŠVP ZV interaktivního charakteru v každém kraji (mimo hl. město Praha). Workshopy  byly koncipovány do 3 částí: 1. část mapovala očekávání účastníků, ohlédnutí se za tvorbou ŠVP a co školu čeká v období realizace, v 2. části vystupoval host (např. VÚP, ČŠI, NÚOV, pilotní škola, zřizovatelé apod.) a 3. část byla věnována vybranému tématu ze 4 nabízených. Školitel z workshopu zpracoval písemný záznam.

Cíl : Zprostředkovat koordinátorům vzájemnou výměnu zkušeností s tvorbou a poté realizací ŠVP; pomoci koordinátorům s realizací ŠVP ve vybraných oblastech; motivovat koordinátory ŠVP k jejich práci; zjistit současné vzdělávací potřeby v oblasti ŠVP.

 

2. Poradenství pro školy v oblasti školního vzdělávacího programu pro základní vzdělání

Škola si mohla zažádat o osobní návštěvu konzultanta ŠVP. Písemné žádosti se zasílaly e-mailem regionálnímu manažerovi, kde ve stručnosti byl popsán předmět a rozsah (popř. i návrh termínů) konzultace. Pro roli konzultantů byli vybráni školitelé certifikovaní v rámci národního projektu Koordinátor.

Cíl: Nabídnout školám  konkrétní pomoc při tvorbě a realizaci ŠVP ZV v podobě osobních konzultací.

 

3. Výzkum

Výzkum probíhal ve dvou fázích: kvalitativní šetření zajistilo hloubkové a detailní porozumění zkoumané problematice a navazující kvantitativní šetření přineslo konkrétní a přesné poznatky o rozložení těchto problémů v ČR (mimo hl. město Praha), včetně vnitřních souvislostí a rozdílů.

Cíl: Pozitivní a negativní dopady tvorby ŠVP ZV na školách vnímané ze strany převážně koordinátorů ŠVP ZV; specifikovat podmínky pro tvorbu ŠVP ZV (materiálně-technické, personální apod.); zmapovat osobnostně-profesní profil   koordinátora ŠVP ZV a jeho roli na škole; zpracování výsledků výzkumu do strategických doporučení k podpoře kurikulární reformy a návrhů na jejich efektivní realizaci v praxi.

 

4. Sborník národního projektu Koordinátor

Sborník obsahuje materiály z národního projektu, vybrané písemné záznamy z workshopů, konzultace v rámci Poradenství. Sborník byl v listopadu distribuován na všechny školy (mimo hl. město Praha) poskytující úplné základní vzdělání.

Cíl : Poskytnout metodickou podporu koordinátorům při realizaci ŠVP prostřednictvím Sborníku národního projektu Koordinátor; podpořit školy, které se přímo neúčastní aktivit NP Koordinátor.