Projekty mezinárodní spolupráce

Cílem projektů mezinárodní spolupráce NIDV je výměna zkušeností, sdílení příkladů dobré praxe se zahraničními partnery a přinášení nových impulzů do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovníků pracujících s dětmi a mládeží v NNO. NIDV se nejčastěji podílí na realizaci mezinárodních projektů v rámci programu ERASMUS+, kde spolupracuje se zahraničními institucemi s obdobným odborným zaměřením. Zástupci NIDV se jako experti na profesní rozvoj pedagogických pracovníků účastní mezinárodních akcí v zahraničí, institut také spoluorganizuje tuzemské odborné konference, semináře, stáže i přednášky se zahraniční účastí.

NIDV aktivně spolupracuje s těmito zahraničními partnery: 

RAKOUSKO

NÖ Landesakademie St. Pölten - v rámci programu Evropské územní spolupráce Rakousko- Česká republika byl podán a schválen projekt Sprachkompetenzzentrum Niederösterreich- Südmähren. Projekt bude probíhat v období 2008-2011. Těžištěm spolupráce bude rozvíjení jazykových a metodických kompetencí učitelů z České republiky i Rakouska.

 

SLOVENSKO

Metodicko-pedagogické centrum Bratislava - spolupráce je zaměřena na výměnu zkušeností z oblasti DVPP, zprostředkování spolupráce škol České republiky a Slovenské republiky a na přípravu a realizaci mezinárodních seminářů.

 

NĚMECKO

RAA Brandenburg, Büro für Integrazion und Tolleranz Potsdam - ve spolupráci s RAA Brandenburg jsou připravovány vzdělávací semináře pro české a německé učitele, které probíhají každoročně střídavě v Německu a v Česku. Semináře jsou tematicky zaměřeny      na problematiku holocaustu, porušování lidských práv, neonacismu, totalitních režimů, apod.

Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien Bad Berka (ThILLM) - v loňském roce byl ukončen tříletý projekt Škola – Evropa, který se zaměřoval na hledání podobností i odlišností ve školských systémech, ekonomickým i organizačním fungování škol a tvorbou učebních plánů škol v partnerských regionech Durynska a Karlovarského kraje. Součástí spolupráce byly reciproční didakticko-metodické hospitace českých a německých učitelů v partnerských školách s možností aktivního zapojení se          do výuky. Další projekt, který by podpořil vzájemné vazby mezi českými a německými učiteli se ve spolupráci s ThILLMem právě chystá.

Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtforschung von Sachsen - Anhalt (LISA) v Halle - v rámci spolupráce jsou učitelům německého jazyka, případně dalším pedagogům nabízeny odborné kurzy v SRN (Halle). Kurzů se kromě českých učitelů účastní také vybraní pedagogové z Polska, Maďarska a Bulharska. Součástí programu jsou metodické semináře, hospitace v německých školách, besedy a diskuse s pedagogy z Německa. Snahou je prohloubit vztah mezi partnerskými zeměmi, zvýšit povědomí pedagogů a pedagogických pracovníků o systému vzdělávání v dané oblasti a v neposlední řadě rovněž zvýšit jejich jazykovou a didaktickou kompetenci.

PROJEKT CECE (Central European Cooperation in Education) - spolupráce středoevropských zemí - Česka, Slovenska, Slovinska, Maďarska a Rakouska - v oblasti školského managementu a leadershipu.