Projekt EHP/N

Projekt se zaměřuje na profesní rozvoj pracovníků Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) v oblasti podpory začínajících učitelů. Je všeobecně známou skutečností, že jedním z problémů českého školství je brzký odchod nově začínajících učitelů ze škol. K této situaci výrazně přispívá i to, že v ČR neexistuje propracovaný systém odborné podpory začínajících učitelů a řada učitelů odchází po prvním roce ze školství.  Řešením by mohlo být vytvoření účinné profesní podpory začínajících učitelů, což je jedním z cílů projektu. Součástí takové podpory by mohly být například strukturované zaškolovací programy propojující průběžnou podporu ze strany institucí pro vzdělávání učitelů a působení zkušených starších učitelů (mentorů).  Právě v  Norsku mají s podpůrným systémem pro nově začínající učitele bohaté zkušenosti - již od 2003 zde funguje národní síť pro mentoring nově kvalifikovaných učitelů, jejímž koordinátorem je Telemark University College, která je partnerem projektu.
Projektem chceme také podnítit diskusi o nutnosti systematické podpory začínajících učitelů na dalších úrovních formou přípravy a realizace vzdělávacího programu po vedoucí pracovníky škol a pak v další fázi (již mimo tento projekt) využít nabyté zkušenosti při tvorbě vzdělávacích programů přímo pro nově-kvalifikované učitele a pro mentory.

Ve dnech 3.-7.11.2008 se uskutečnila první mobilita, v rámci které 7 pracovníků NIDV navštívilo partnerskou instituci Telemark University College. S partnery jsme diskutovali o systému DVPP v obou zemích, o podpoře začínajících učitelů v Norsku. Byl nám detailně představen projekt „Newly Qualified Teachers in Northern Europe“, který se zabývá systémovou podporou začínajících učitelů, a kterého se účastní zástupci Norska, Švédska, Finska, Dánska a Estonska. Velmi cenná pro nás byla přímá účast při mentoringu začínajících učitelů. Kromě univerzitního kampusu v Nottodenu jsme navštívili kampus v Porsgrunnu, setkali jsme se s vedoucími pracovníky oddělení vzdělávání obecního úřadu v Skienu, který sehrává významnou úlohu v systému podpory začínajících učitelů v kraji Telemark. Prohlédli jsme si také experimentální základní školu Mæla v Skienu, která je kromě open-space výukových prostor zajímavá také výraznou podporou ICT ve výuce. S vedením školy jsme také diskutovali o jejich zkušenostech s prací se začínajícími učiteli. Na závěr proběhla evaluace našeho pracovního pobytu za účasti vedení Telemark University College.

S výstupy mobility budou seznámeni vedoucí krajských pracovišť NIDV a následně budou zveřejněny ve sborníku. Současně budou zkušenosti využity při tvorbě vzdělávacího programu v oblasti podpory začínajících učitelů. Kontakt s norským partnerem mj. ukázal, jak důležitá a přínosná je výměna zkušeností. Kromě odborné stránky jde také o vzájemné poznávání odlišných kultur a přístupů. Vzájemná spolupráce a konzultace budou pokračovat i v dalším období a na březen 2009 je potom plánována návštěva zástupců Telemark University College v České  republice.

Informace o uskutečněné mobilitě lze nalézt také na stránkách partnera projektu http://www.hit.no/EFL/Nyheter/Tsjekkisk-delegasjon-i-Telemark

Partnerem projektu je Telemark University College. Tato instituce je v Norsku koordinátorem národní sítě pro mentoring nově kvalifikovaných učitelů, která funguje od roku 2003 a je součástí výzkumné a rozvojové sítě „Newly Qualified Teachers in Northern Europe“. Proto partner projektu sehrává v Norsku hlavní roli v procesu podpory začínajících učitelů. Podrobněji o pratnerovi projektu - http://www.hit.no/english/